საწესდებო კაპიტალის შევსება ლარში - საბუღალტრო გატარებები
Showing 2 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
01/01/2017 გამოცხადდა საწესდებო კაპიტალის გაზრდა კრების ოქმით 50000 ლარით  1460 5150 50000      
10/01/2017  1210 1460 1 49900      
Showing 2 items