საწესდებო კაპიტალის შემცირება ლარში - საბუღალტრო გატარებები

http://4oma.com/forms25.html
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები