სალაროდან მოპარული თანხის აღრიცხვა


Showing 8 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
A მოიპარა არ ვიცით ვინაა, პოლიციის საბუთის მიხედვით ხარჯის აღიარება   9120 1110 100      
B მოიპარა   1430 1110 100      
B დააბრუნებინეს  1110 1430 100      
C მოიპარა  1430 1110 100      
C დაიჭირეს, მაგრამ ფირმა არ თხოვს 2  9210 3320 25      
C ხარჯი ეკონომიკურ საქმიანობას უკავშირდება   9210 1430 100      
D მოიპარა უჩივლეს მაგრამ ვერ დააბრუნებს , არაა აქვს არაფერი უიმედო მოთხოვნაა მე 8 მუხედვით 2  1490 უიმედო მოთხოვნა 1430 100      
E უიმედო მოთხოვნების გამოქვითვა მე-8 მუხლი  9210 1490 უიმედო მოთხოვნა 100      
Showing 8 items