ნაპატიები მოთხოვნის გამოუქვითავ ხარჯად აღიარება - საბუღალტრო გატარებები

http://4oma.com/forms38.html
ფაილის გახსნა

საბუღალტრო გატარებები