მსუბუქი ავტომობილის შეძენა გადაფორმების ხარჯი - საბუღალტრო გატარებები


   


Showing 3 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
მსუბუქი ავტომანქანის შეძენა  01-01-2015 2180 x 3110 x 100  GEL  ცალი 
გადაფორმების ხარჯი 02-01-2015 7490 x 3110 x 20  GEL    
ხარჯის თვითღირებულებაში შეყვანა  02-01-2015 2180 x 7490 x 20  GEL    
Showing 3 items