მშენებლობის ბუღალტერია


გასაყიდად განკუთვნილი მშენებლობის ბუღალტრული გატარებები ,
ხშირად დაშვებული შეცდომები მშენებლის და მიწის მესაკუთრის მხრიდან , აღრიცხვის პრინციპები.
მოცულობა 6 გვერდი.
განკუთვნილია მხოლოდ შემძენი პირის პირადი მოხმარებისთვის , გავრცელების ან გაყიდვის უფლების გარეშე.