5330 მოგება/ზარალის გადახურვები ზოგადი გატარებები
Showing 7 items
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
შინაარსითარიღიდებეტიკრედიტითანხაკურსივალუტანაერთირაოდენობაზომის ერთეული
შემოსავლების გადახურვა December 31, 2015 6XXX , 8XXX,9XXX 5330       
ხარჯების გადახურვა December 31, 2015 5330 7XXX, 8XXX,9XXX       
მოგება/ზარალი გაუნაწილებელზე  5320 5310       
მოგება/ზარალი დაუფარავი ზარალი  5320 5330       
გაუნაწილებლიდან დივიდენდზე  5310 3420       
დივიდენდის საშემოსავლოს დარიცხვა  3420 3320       
დივიდენდის გაცემა  3420 1210 , 1110 , 1430       
Showing 7 items