საწესდებო კაპიტალში წილის ცვლილება, ბუღალტრული გატარებები


კომპანიის საწესდებო კაპიტალი სამმა დამფუძნებელმა შეავსო 1- 100 000 ლარი , 200 000 ლარი , 700 000 ლარი, წილობრივად 1 - ფლობს 10%, 2 -  20%, 3 - 70%

მე-3 დამფუძნებელმა პირველს მიჰყიდა 100 000 ლარიანი წილი 200 000 ლარად.

წილების გაყიდვა კომპანიას ეხება მხოლოდ საწესდებო კაპიტალის ცვლილებაში , შესაბამისად 200 000 ლარად წილის გაყიდვა კომპანიის ბალანსზე არ აისახება.

 

ბუღალტრული გატარებები:

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი


საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება დამფუძნებელი 1

 

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

100 000

ლარი

 

 

საწესდებო კაპიტალის შევსება დამფუძნებელი 1

 

1210 ლარი ბანკი

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

100 000

ლარი

 

 

საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება დამფუძნებელი 2

 

2330 2  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

5150 2 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 2

200 000

ლარი

 

 

საწესდებო კაპიტალის შევსება დამფუძნებელი 2

 

1210 ლარი ბანკი

2330 2  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 2

200 000

ლარი

 

 

საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება დამფუძნებელი 3

 

2330 3  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი  3

5150 3 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 3

700 000

ლარი

 

 

საწესდებო კაპიტალის შევსება დამფუძნებელი 3

 

1210 ლარი ბანკი

2330 3  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 3

700 000

ლარი

 

 

მე-3 დამფუძნებელმა პირველს მიჰყიდა 100 000 ლარის წილი კომპანიის 10% 

 

5150 3 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 3

5150 1  საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

100 000

ლარი