საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნით გამოცხადება ლარში, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

საწარმოს კაპიტალის შევსების ვალდებულების აღება დამფუძნებელი 1

1/08/2019

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1 

ან

   1460 აქტ კაპიტ.შევს.პარტნ.გრძელვ.მოთხ.მიმდ.ნაწილი Payments receiv. from partn. for subscri

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

100

GEL

საწარმოს კაპიტალის შევსების ვალდებულების აღება დამფუძნებელი 2

2/08/2019

2330 2  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 2

5150 2 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 2

300

GEL

საწესდებო კაპიტალის შევსების, ვალდებულების დაფარვა

5/08/2019

1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

2330 1 კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

100

GEL

საწესდებო კაპიტალის შევსების, ვალდებულების დაფარვა

6/08/2019

1210  ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

2330 2 კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 2

300

GEL