საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ბუღალტრული გატარებები


წესდებით საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრა 01/08/2019  250 ლარის ოდენობით

კურსი 2.5.

შევსება მოხდა 260 ლარის მე-2 დღეს .

ზედმეტი თანხა ა) უნდა დაბრუნდეს , ბ) შეიცვალოს საწესდებო კაპიტალი.

ა) დაბრუნება

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

საწარმოს კაპიტალის შევსების ვალდებულების აღება

1/08/2019

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

100

USD

2.5

250

საწარმოს კაპიტალის შევსების ვალდებულების დაფარვა

2/08/2019

1220 USD ბანკი

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

100

USD

2.6

260

კონვერტაცია გასვლის ნაწილი

3/08/2019

8290 სხვა არასაოპერაციო ხარჯები

1220 USD ბანკი

100

USD

2.7

270

კონვერტაცია შემოსვლის ნაწილი

3/08/2019

1210 ლარი ბანკში

8190 სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი

265

GEL

 

 

დამფუძნებლის მიერ შემოტანილი ზედმეტი თანხის უკან გატანა

4/08/2019

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

1210 ლარი ბანკში

10

GEL

 

 

ბ) საწესდებო კაპიტალის გაზრდა

 

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

საწარმოს კაპიტალის შევსების ვალდებულების აღება

1/08/2019

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

100

USD

2.5

250

საწარმოს კაპიტალის შევსების ვალდებულების დაფარვა

2/08/2019

1220 USD ბანკი

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

100

USD

2.6

260

კონვერტაცია გასვლის ნაწილი

3/08/2019

8290 სხვა არასაოპერაციო ხარჯები

1220 USD ბანკი

100

USD

2.7

270

კონვერტაცია შემოსვლა ნაწილი

3/08/2019

1210 ლარი ბანკში

8190 სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი

265

GEL

 

 

დამფუძნებლის მიერ შემოტანილი ზედმეტი თანხით საწესდებო კაპიტალის გაზრდა, დამატებითი კრების ოქმით

4/08/2019

2330 1  კაპიტალის შევსების მოთხოვნა დამფუძნებელი 1

5150 1 საწესდებო კაპიტალი შპს-ში დამფუძნებელი 1

10

GEL