კომპანიის მიერ შვილობილი კომპანიის შეძენა, ბუღალტრული გატარებები


კომპანიის შეძენა შემძენისათვის წარმოდგენს აქტივს ხოლო შვილობილი კომპანიისთვის მისი მესაკუთრე წარმოდგენს დამფუძნებელს და აისახება საწესდებო კაპიტალში

კომპანიამ 1000 0000 ლარად შეიძინა საწარმო, რომლის საწესდებო კაპიტალი შეძენისას განსაზღვრული იყო 100 000 ლარით. კონსოლიდირებული ბალანსის შედგენისას საწესდებო კაპიტალი შვილობილთან გადაიხურება შემძენ კომპანიის აქტივთან ხოლო სხვაობა აისახება გუდვილში

შემძენი კომპანიის ბუღალტრული გატარებები:

 

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

კომპანიის წილის შეძენაზე აღებული ვალდებულება

 

1460 1 შვილობილის კომპანიის საწესდებო კაპიტალი

3110 შვილობილი კომპანიის დაფუძნებელი

100 000

 

 

 

კომპანიის წილის შეძენაზე აღებული ვალდებულება

 

2540 გუდვილი

3110 შვილობილი კომპანიის დაფუძნებელი

900 000

 

 

 

შვილობილი კომპანიის დამფუძნებელზე თანხის გადახდა

 

3110 შვილობილი კომპანიის დაფუძნებელი

1210 ლარი ბანკი

1 000 000

 

 

 

 

შვილობილი კომპანიის ბუღალტრული გატარებები:

 

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

მეპატრონის შეცვლა 

 

5150 1 ძველი დამფუძნებელი

5150 2 ახალი დამფუძნებელი

100 000