სალაროს ოპერაციები, საბუღალტრო გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

სალაროში ავანსის შემოტანა


1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency


3120 1 პას მიღებული ავანსები Advances received

100

ლარისალაროდან ბანკში თანხის გადატანა 1-2


1430 1 აქტ მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ Accounts receivable - employees

1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency


101

ლარისალაროდან ბანკში თანხის გადატანა 2-2


1210 1 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

1430 1 აქტ მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ Accounts receivable - employees


101

ლარისალაროდან ავანსის გაცემა


1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

1480 აქტ მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები Prepayments to suppliers

102

ლარისალაროდან ვალდებულების დაფარვა


3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

103

ლარისალაროში თანხის კონვერტაცია 1-2


8290 სხვა არასაოპერაციო ხარჯები

1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

90

ლარისალაროში თანხის კონვერტაცია 2-2


1120 აქტ ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში Cash on hand foreign currency

8190 სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი

30

დოლარი 

3,000


სალაროში თანხის დანაკლისი


8290 სხვა არასაოპერაციო ხარჯები

1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

20

ლარისალაროში თანხის ზედმეტობა


1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

8190 სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი

55

ლარიმყიდველის მიერ თანხის სალაროში შემოტანა 


1110 1 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

77

ლარი