ხელფასი საშემოსავლოს გარეშე, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

ხელფასის დარიცხვა

01/01/2019

7410 აქტ შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

100

ლარიხელფასის გაცემა

02/01/2019

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

100

ლარი