ხელფასი + საშემოსავლო + დაზღვევა საკუთარი ხარჯით + დაზღვევა კომპანიის ხარჯზე, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

ხელფასის დარიცხვა

01/01/2019

7410 აქტ შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

100

ლარითანამშრომელი საკუთარი ხელფასიდან ავალებს კომპანიას გადაუხადოს სადაზღვევოს მისი დაზღვევის თანხა 50 ლ. 

01/01/2019

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

3110 1 პას სადაზღვევო მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade


50

ლარისაშემოსავლოს დარიცხვა, საშემოსავლო წარმოიქმნება გაცემის დღეს

02/01/2019

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable

20

ლარიხელფასის თანამშრომელზე გადახდა ბანკიდან

02/01/2019

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

30

ლარისაშემოსავლო გადასახადის გადახდა

02/01/2019

3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable

1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

20

ლარიკომპანიამ სადაზღვევოს გადაუხადა 50 ლარი თანამშრომლის 60 ლარი დაამატა თანამშრომლის ხარჯზე

03/01/2019

3110 1 პას სადაზღვევო მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

110

ლარიდაზღვევის დანამატის გამო წარმოქმნილი დარიცხვა

03/01/2019

7410 აქტ შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

60/4*5=75 

ლარიდამატებული დაზღვევის საშემოსავლო. დაერიცხა გადახდის დღით

03/01/2019

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable

15

ლარი