ხელფასი + საშემოსავლო, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურსი

ლარში

ხელფასის დარიცხვა

01/01/2019

7410 აქტ შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

100

ლარისაშემოსავლოს დარიცხვა, საშემოსავლო წარმოიქმნება გაცემის დღეს

02/01/2019

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable

20

ლარიხელფასის თანამშრომელზე გადახდა ბანკიდან

02/01/2019

3130 1 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

80

ლარისაშემოსავლო გადასახადის გადახდა

02/01/2019

3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable

1210 ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

20

ლარი