მოგება/ზარალის გადახურვები , მოგების გადასახადის, დივიდენდის დარიცხვა გაცემა, ბუღალტრული გატარებები


ბუღალტრული გატარებების მაგალითები, წლის შედეგების დახურვა, მოგება/ზარალის ანგარიშებზე გადაადგილება, დივიდენდის დარიცხვა გაცემა.