სესხის გაცემა, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

სესხის ძირის გაცემა ბანკიდან

 

1450 1 მოთხ.პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან

1210 ბანკი ლარი

100

 

 

 

 

გაცემულ სესხის ძირზე დარიცხული პროცენტი

 

1820 1 მისაღები პროცენტები

8110 1 საპროცენტო შემოსავლები

18

 

 

 

 

სესხის ძირის დაბრუნება

 

1210 ბანკი ლარი

1450 1 მოთხ.პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან

100

 

 

 

 

გაცემულ სესხზე დარიცხული პროცენტის მიღება

 

1210 ბანკი ლარი

1820 1 მისაღები პროცენტები

18