ძირითადი საშუალების მონტაჟი ( დროში გახანგრძლივებული მონტაჟის დროს), ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

აქტივის შეძენა


  2130 აქტ შენობები Buildings


3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100

ლარი


1

ცალი

აქტივის შეძენა


  2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100

ლარი


1

ცალი

ძირითადი საშუალების

თვითღირებულების

ხარჯი

 

  8290 5 დაკავშირებული დატვირთვის ან ჩამოტვირთვის ხარჯი

  3110 6 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade


1

ლარი

 

 

 

შეძენილი აქტივის დაუმთავრებელ მშენებლობაზე გადატანა


2120 1 აქტ დაუმთავრებელი მშენებლობა Construction in progress

  2130 აქტ შენობები Buildings


100

ლარი


1

ცალი

შეძენილი აქტივის დაუმთავრებელ მშენებლობაზე გადატანა


2120 1 აქტ დაუმთავრებელი მშენებლობა Construction in progress

  2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

100

ლარი


1

ცალი

გაწეული ხარჯის დაუმთავრებელ მშენებლობაზე გადატანა


2120 1 აქტ დაუმთავრებელი მშენებლობა Construction in progress

  8290 5 დაკავშირებული დატვირთვის ან ჩამოტვირთვის ხარჯი

1

ლარი
დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულება


2130 1 აქტ შენობები Buildings

2120 1 აქტ დაუმთავრებელი მშენებლობა Construction in progress

201

ლარი


100

კვ/მ