ძირითადი საშუალებების უსასყიდლოდ მიღება, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

ძირითადი საშუალების უსასყიდლოდ მიღებისას , თანხა რეალური ღირებულებით.


2150 1 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

8190 პას სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Othr non operating income

რეალური ღირებულება

ლარი