ძირითადი საშუალებების გაყიდვა, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

ძირითადი საშუალების შეძენა 


2150 1 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100

ლარი


1

ცალი

ამორტიზაციის დარიცხვა 


  7455 აქტ ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation and amortization

2250 1 პას მანქანა-დანადგარების ცვეთა Accumulated depreciation - machinery

20

ლარი
თვითღირებულების კორექტირება საბალნსო ღირებულებამდე


2250 1 პას მანქანა-დანადგარების ცვეთა Accumulated depreciation - machinery

  2150 1 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment20

ლარი
გაიყიდა დღგ-ის ჩათვლით 118 ლარად


1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

8190 პას სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Othr non operating income

118

ლარი
დღგ-ის გამოყოფა შემოსავლიდან


8190 პას სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Othr non operating income

3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable

18

ლარი
ბალანსიდან ჩამოწერა 


8220 აქტ არასაოპერაციო ზარალი Non-operating losses

  2150 1 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

80

ლარი


1

ცალი