ბარტერი ძირითადი საშუალებების, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

ძირითადი საშუალების შეძენა 


2180 1 აქტ სატრანსპორტო საშუალებები Vehicles


3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100

ლარი


1

ცალი

ამორტიზაციის დარიცხვა 


  7455 აქტ ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation and amortization

2280 1 პას სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა Accumulated depreciation - vehicles

20

ლარი
თვითღირებულების კორექტირება საბალნსო ღირებულებამდე


2280 1 პას სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა Accumulated depreciation - vehicles

2180 1 აქტ სატრანსპორტო საშუალებები Vehicles


20

ლარი
ბალანსიდან ჩამოწერა ბარტერი , პირველი ნაწილი


8220 აქტ არასაოპერაციო ზარალი Non-operating losses

2180 1 აქტ სატრანსპორტო საშუალებები Vehicles

80

ლარი


1

ცალი

ახალი სატრანსპორტო საშუალების მიღება, ბარტერი მე-2 ნაწილი


2180 2 აქტ სატრანსპორტო საშუალებები Vehicles

8190 პას სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Othr non operating income

80

ლარი


1

ცალი