საქონლის მობრუნება, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

მოთხოვნის დარიცხვა მთლიანი თანხით


1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

118

ლარი
დარიცხვიდან  დღგ-ის გამოყოფა


  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

  3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable


18

ლარი
გაყიდული  საქონლის ჩამოწერა თვითღირებულებით


  7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase


  1610 აქტ საქონელი Merchandise inventory

50

ლარი


2

ცალი

ნახევარი საქონლის უკან მობრუნება რეალიზაციის კორექტირება


6120 აქტ გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა Returns and discounts

1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

50

ლარი
ნახევარი  საქონლის უკან მობრუნება დღგ-ის  კორექტირება


  3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable

1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

9

ლარი
გაყიდული საქონლის მობრუნება თვითღირებულებით


  1610 აქტ საქონელი Merchandise inventory

  7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase

25

ლარი


1

ცალი