საქონლის გაყიდვა პოსტერმინალით კომისია, ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

მოთხოვნის დარიცხვა მთლიანი თანხით


1410  1 საბოლოო მომხმარებელი მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

118

ლარი
დარიცხული დღგ-ის გამოყოფა


  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

  3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable


18

ლარი
გაყიდული  საქონლის ჩამოწერა თვითღირებულებით


  7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase

  1610 აქტ საქონელი Merchandise inventory

50

ლარი


2

ცალი

საბოლოო მომხმარებლის მოთხოვნის საგადამხდელო სისტემაზე გადატანა


1410  2 მოთხოვნა საგადამხდელო სისტემის მიმართ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

1410  1 საბოლოო მომხმარებელი მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

118

საგადამხდელო სისტემის საკომისიოს დარიცხვა


7490 აქტ სხვა საერთო ხარჯი Other general expenses

3110 2 საგადამხდელო სისტემა  მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

1

ლარი
საგადამხდელო სისტემის მოთხოვნის და ვალდებულების გადახურვა (იხურება უმცირესი ნაშთით)


3110 2 საგადამხდელო სისტემა  მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

1410  2 მოთხოვნა საგადამხდელო სისტემის მიმართ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

1

ლარი