საქონლის გაყიდვა პოსტერმინალით (დღგ-ის შემცირება), ბუღალტრული გატარებები


სპეციალური ხელშეკრულების არსებობისას, კლიენტი ყიდვისას თანხას უხდის ორ საწარმოს ერთდროულად, თანხის პირველი ნაწილი საქონლის ღირებულებაა 117 ლარი , თანხის მეორე ნაწილი 1  პოსტერმინალის მომსახურების ღირებულება.


შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

მოთხოვნის დარიცხვა მთლიანი თანხით

კლიენტმა გადაიხადა 118 ლარი მაგრამ კონტრაქტით 1 ლარი საგადამხდელო სისტემისაა თავიდანვე.


1410  1 საბოლოო მომხმარებელი მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

117

ლარი
დარიცხვიდან დღგ-ის გამოყოფა


  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

  3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable


17.85

ლარი
გაყიდული  საქონლის ჩამოწერა თვითღირებულებით


  7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase

  1610 აქტ საქონელი Merchandise inventory

50

ლარი


2

ცალი

საბოლოო მომხმარებლის მოთხოვნის საგადამხდელო სისტემაზე გადატანა


1410  2 მოთხოვნა საგადამხდელო სისტემის მიმართ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

1410  1 საბოლოო მომხმარებელი მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

117

საგადამხდელო სისტემის საკომისიოს დარიცხვა


1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

1410  2 მოთხოვნა საგადამხდელო სისტემის მიმართ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

117

ლარი