საქონლის გაყიდვა დღგ-ის ჩათვლით (სტილი 2), ბუღალტრული გატარებებიშინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

კურისი

რაოდ.

ზომის ერთეული

ნითხივნის დარიცხვა მთლიანი თანხით


1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

118

ლარი
დარიცხვიდან დღგ-ის გამოყოფა


  6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

  3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable


18

ლარი
გაყიდული  საქონლის ჩამოწერა თვითღირებულებით


  7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase


  1610 აქტ საქონელი Merchandise inventory

50

ლარი


1

ცალი