საბაჟო კოდექსი

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

კარი I. ზოგადი დებულებანი (მუხლი 1–20)

თავი I. საქართველოს საბაჟო კოდექსით რეგულირებული ურთიერთობები და ამ კოდექსში გამოყენებული ტერმინები

მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსით რეგულირებული ურთიერთობები
მუხლი 2. საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობა
მუხლი 3. დადგენილებები, ბრძანებები და მითითებები
მუხლი 4. საბაჟო პოლიტიკა და საბაჟო საქმის ორგანიზება
მუხლი 5. საქართველოს საბაჟო ტერიტორია და საბაჟო საზღვარი
მუხლი 6. საქონლის საბაჟო სტატუსი
მუხლი 7. ამ კოდექსში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

თავი II. საბაჟო პროცედურების განმახორციელებელ პირთა უფლებები და მოვალეობები

მუხლი 8. წარმომადგენელი
მუხლი 9. საბაჟო გადაწყვეტილება
მუხლი 9–1. წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტილება (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 10. საბაჟო გადაწყვეტილების ძალაში შესვლა
მუხლი 11. წერილობითი საბაჟო გადაწყვეტილების ან მისი ნაწილის ბათილად ცნობა ან არარად აღიარება
მუხლი 12. წერილობითი საბაჟო გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ან მასში ცვლილების შეტანა
მუხლი 13. საბაჟო ორგანოსაგან ინფორმაციისა და საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის გამოყენების შესახებ წერილობითი განმარტების მოთხოვნის უფლება
მუხლი 14. საბაჟო პროცედურების განხორციელების ენა
მუხლი 15. დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარდგენა
მუხლი 16. ინფორმაციის კონფიდენციალობა
მუხლი 17. დოკუმენტების შენახვის ვადა
მუხლი 18. ვადების განსაზღვრა
მუხლი 19. საქართველოს ეროვნული ვალუტის – ლარის გაცვლითი კურსი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით
მუხლი 20. საბაჟო კონტროლის ზონა

კარი II. საქართველოს საბაჟო ორგანოები (მუხლი 21-25)

თავი III. საქართველოს საბაჟო ორგანოები

მუხლი 21. საბაჟო ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
მუხლი 22. საბაჟო ორგანოები
მუხლი 23. საბაჟო ლაბორატორიები
მუხლი 24.  ამოღებულია (29.12.2006 N4256)
მუხლი 25.  ამოღებულია (29.12.2006 N4256)

კარი III. საბაჟო გადასახდელების გამოყენების პირობები და საგარეო ვაჭრობის მარეგულირებელი სხვა ღონისძიებები (მუხლი 26-43)

თავი IV. საქართველოს საბაჟო ტარიფები და საქონლის კლასიფიკაცია (29.12.2006 N4247)

მუხლი 26. საქართველოს საბაჟო ტარიფის არსი
მუხლი 27. საქონლის კლასიფიკაცია (29.12.2006 N4247)
მუხლი 28. საბაჟო მოსაკრებლებისა და საბაჟო გადასახადის განაკვეთები (29.12.2006 N4247)

თავი V. საქონლის წარმოშობა

მუხლი 29. საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრა

მუხლი 30.  საქონლის წარმოშობის დადასტურება

თავი VI. საქონლის საბაჟო ღირებულება

მუხლი 31. საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის ზოგადი დებულებები
მუხლი 32. გარიგების ფასის მეთოდი
მუხლი 33. იდენტური საქონლის გარიგების ფასის მეთოდი
მუხლი 34. მსგავსი საქონლის გარიგების ფასის მეთოდი
მუხლი 35. საქონლის ერთეულის ფასის მეთოდი
მუხლი 36. შედგენილი ღირებულების მეთოდი
მუხლი 37. სარეზერვო მეთოდი
მუხლი 38. საბაჟო ღირებულების ელემენტები
მუხლი 39. საბაჟო ღირებულებაში შესატანი პროცენტები
მუხლი 40. მონაცემების ავტომატიზებული დამუშავების ან სასწავლოპროგრამების პროგრამული უზრუნველყოფის მატარებლების საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა
მუხლი 41. უთანხმოება საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის დროს
მუხლი 42. განსაკუთრებული დებულებები საბაჟო ღირებულების განსაზღვრისას
მუხლი 43. საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა სხვადასხვა საბაჟო დამუშავების ოპერაციის დროს, გარდა საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებისა

კარი IV. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანის ზოგადი დებულებები (მუხლი 44-61)

თავი VII. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანა

მუხლი 44. საბაჟო ზედამხედველობა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ საქონელზე
მუხლი 45. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება
მუხლი 46. ავარიისა და დაუძლეველი ძალის დროს გასატარებელი ღონისძიებები

თავი VIII. საქონლის წარდგენა საბაჟო ორგანოში

მუხლი 47. საქონლის წარდგენის ვალდებულება
მუხლი 48. ოპერაციები საბაჟო ორგანოში წარდგენილ საქონელზე

თავი IX. ზოგადი დეკლარირება და საბაჟო ორგანოში წარდგენილი საქონლის გადმოტვირთვა

მუხლი 49. ზოგადი დეკლარირება
მუხლი 50. ზოგადი დეკლარირების ფორმები და მისი წარმდგენი პირი
მუხლი 51. საქონლის გადმოტვირთვა
მუხლი 52. საწყისი განთავსების ადგილიდან საქონლის გადატანა-გადაადგილების აკრძალვა

თავი X. საქონლის დროებითი დასაწყობება

მუხლი 53. საქონლის დროებითი დასაწყობების არსი
მუხლი 54. საქონლის დროებითი დასაწყობების პირობები
მუხლი 55. დროებით დასაწყობებული საქონლის მიმართ დასაშვები ოპერაციები
მუხლი 56. საბაჟო ორგანოს მოქმედებები დროებით დასაწყობებულ საქონელზე საბაჟო დამუშავების ოპერაციის სახის განსაზღვრის ან განსაზღვრული საბაჟო დამუშავების ოპერაციის დაუსრულებლობის შემთხვევაში

თავი XI. ამოღებულია (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)

თავი XII. სხვა საბაჟო პროცედურები

მუხლი 59. საბაჟო ორგანოში წარდგენილი საქონლის მიმართ განსახორციელებელი სხვა პროცედურები
მუხლი 60. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის უკანონოდ შემოტანისას ან საბაჟო ორგანოში მისი წარუდგენლობისას საბაჟო ორგანოს მიერ განსახორციელებელი პროცედურები
მუხლი 61. საბაჟო დამუშავების ოპერაციის სახის განსაზღვრის ან უკვე განსაზღვრული საბაჟო დამუშავების ოპერაციის დასრულებისათვის დადგენილი ვადები
კარი V. საქონლის საბაჟო დამუშავების ოპერაციები (მუხლი 62-168)

კარი V. საქონლის საბაჟო დამუშავების ოპერაციები

თავი XIII. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 62. საქონლის საბაჟო დამუშავების ოპერაციის სახის განსაზღვრა
მუხლი 63. საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან ან საბაჟო ტერიტორიიდან მის გატანასთან დაკავშირებული ლიცენზიები, ნებართვები, სერტიფიკატები, აკრძალვები ან/და შეზღუდვები
მუხლი 64. საბაჟო კონტროლის განხორციელება
მუხლი 641. საბაჟო-სავაჭრო თანამშრომლობა
მუხლი 642. კონტროლს დაქვემდებარებული მიწოდება

თავი XIV. საბაჟო რეჟიმში საქონლის მოსაქცევად განხორციელებული, დეკლარირებასთან და დათვალიერებასთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურები

მუხლი 65. საბაჟო დეკლარაციის წარდგენა
მუხლი 66. საბაჟო პროცედურების განხორციელების დრო და ადგილი
მუხლი 67. საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის საშუალებები
მუხლი 68. საბაჟო დეკლარაციის ფორმა და დამატებითი დოკუმენტები
მუხლი 69. საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაცია
მუხლი 70. დეკლარანტი
მუხლი 71. დეკლარირებული მონაცემების შეცვლა
მუხლი 72. საქონლის გაშვებამდე რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციის ბათილად ცნობა
მუხლი 73. საბაჟო რეჟიმის მარეგულირებელი საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის გამოყენება
მუხლი 74. რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციის შემოწმება
მუხლი 75. საქონლის დათვალიერება და სინჯის ან/და ნიმუშის აღება
მუხლი 76. დეკლარირებული საქონლის შერჩევითი დათვალიერება
მუხლი 77. საბაჟო დეკლარაციის შემოწმების შედეგების გამოყენება
მუხლი 78. სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერება
მუხლი 79. პირადი ნივთების დათვალიერება
მუხლი 80. მგზავრის დათვალიერება და შემოწმება
მუხლი 81. საფოსტო გზავნილის დათვალიერება
მუხლი 82. საქონლის იდენტიფიკაცია
მუხლი 83. საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები)
მუხლი 84. სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო, სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლი (29.12.2006 N4256)
მუხლი 85. საქონლის გაშვება
მუხლი 86. საქონლის გაშვება საბაჟო ვალდებულების არსებობისას
მუხლი 87. საბაჟო ორგანოს მიერ საქონლის განკარგვა
მუხლი 88. გამარტივებული საბაჟო დეკლარაცია
მუხლი 89. სხვა საშუალებით წარდგენილი საბაჟო დეკლარაციები
მუხლი 90. მგზავრის საბაჟო დეკლარაცია
მუხლი 91. საფოსტო გზავნილის დეკლარაცია
მუხლი 92. საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის შემოწმება ამოღებულია (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)

XIV1 თავი საქონლის გაშვების შემდგომი საბაჟო შემოწმება

მუხლი 921. საქონლის გაშვების შემდგომი საბაჟო შემოწმების ზოგადი დებულებანი
მუხლი 92 2. საქონლის დათვალიერება, სინჯის ან/და ნიმუშის აღება (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 3. კამერალური საბაჟო შემოწმებ(26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 4. გასვლითი საბაჟო შემოწმება(26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 5. გადაუდებელი საკონტროლო გასვლითი საბაჟო შემოწმება (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 6. გასვლითი საბაჟო შემოწმების ჩატარების მიზნით საბაჟო ორგანოს უფლებამოსილი პირის დაშვება ტერიტორიებზე ან/და შენობა-ნაგებობებში (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 7. ექსპერტიზა (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 8. სპეციალისტის მოწვევა (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 9. სპეციალისტის ან/და ექსპერტის კომპენსაცია (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 10. საქონლის გაშვების შემდგომი საბაჟო შემოწმების განხორციელებისას შედგენილი საბაჟო სამართალდარღვევის ოქმის ზოგადი მოთხოვნები (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 11. კამერალური ან გასვლითი საბაჟო შემოწმების აქტი (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
მუხლი 92 12. საბაჟო შემოწმების მასალების განხილვის შედეგებზე გადაწყვეტილების მიღება (26.12.2008. N872 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 თებერვლიდან)

თავი XV. საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვება (იმპორტი)

მუხლი 93. საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების (იმპორტის) საბაჟო რეჟიმის გამოყენება
მუხლი 94. საბაჟო გადასახდელის შეღავათიანი განაკვეთის ან/და საბაჟო შეღავათები (პრეფერენციების) გამოყენება
მუხლი 95. საქონლის მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებასთან დაკავშირებული გამონაკლისები
მუხლი 96. საქონლისათვის საქართველოს საქონლის საბაჟო სტატუსის ჩამორთმევა

თავი XVI. საქონლის ტრანზიტი

მუხლი 97. საქონლის ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება
მუხლი 98. დეკლარანტის ან/და საქონლის გადამზიდველის ვალდებულება
მუხლი 99. გარანტიის წარდგენა
მუხლი 100. გარანტიის წარდგენისაგან განთავისუფლება
მუხლი 101. სატრანზიტო გადაზიდვის დასრულება და საქონლის ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმის შეწყვეტა

თავი XVII. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვა

მუხლი 102. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება
მუხლი 103. საბაჟო საწყობის სახეები, საბაჟო საწყობის მფლობელი და მომთავსებელი
მუხლი 104. საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვა
მუხლი 105. საბაჟო საწყობის მფლობელის ვალდებულებები
მუხლი 106. მომთავსებლის ვალდებულება
მუხლი 107. საქონლის შენახვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო საწყობში (29.12.2006 N4256)
მუხლი 108. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის აღრიცხვა
მუხლი 109. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვა და გადამუშავება საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის საბაჟო რეჟიმში მოქცევის გარეშე
მუხლი 110. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის ვადები
მუხლი 111. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის მიმართ დასაშვები ქმედებები
მუხლი 112. საბაჟო საწყობიდან საქონლის დროებითი გატანა და სხვა საბაჟო საწყობში გადატანა
მუხლი 113. საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის საბაჟო რეჟიმის დასრულება
მუხლი 114. საბაჟო კონტროლის ზონაში მდებარე და მგზავრების მომსახურებისათვის განკუთვნილი უბაჟო ვაჭრობის პუნქტი

თავი XVIII. საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავება

მუხლი 115. საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმის გამოყენება
მუხლი 116. ეკვივალენტური საქონლის გამოყენება
მუხლი 117. საქონლის იდენტიფიკაცია გადამუშავების პროდუქტებში
მუხლი 118. საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმის გამოყენების პირობები
მუხლი 119. საქონლის გადამუშავების ვადები
მუხლი 120. გამოსავლიანობის ნორმა და მისი გაანგარიშების მეთოდის განსაზღვრა
მუხლი 121. საბაჟო დავალიანების ოდენობის განსაზღვრა საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმის გამოყენებისას
მუხლი 122. გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილ ნარჩენებზე ან/და გადაუმუშავებელი საქონლის ნაშთებზე საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა
მუხლი 123. გადაუმუშავებელი საქონლის, გადამუშავების პროდუქტის ან/და მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება
მუხლი 124. იმპორტის გადასახდელების დაბრუნება ან/და ჩათვლა

თავი XIX. საქონლის დროებითი შემოტანა

მუხლი 125. საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება
მუხლი 126. საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმის გამოყენების პირობები
მუხლი 127. საქონლის დროებითი შემოტანის ვადები
მუხლი 128. საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან სრულად გათავისუფლებით
მუხლი 129. საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებით
მუხლი 130. საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული, იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის მიმართ გადასახდელი თანხის განსაზღვრა
მუხლი 131. საბაჟო ვალდებულების განსაზღვრა
მუხლი 132. საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის ან/და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება


თავი XX. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავება

მუხლი 133. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმის გამოყენება
მუხლი 134. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმის გამოყენების შეზღუდვის პირობები
მუხლი 135. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმის გამოყენების პირობები
მუხლი 136. საქონლის იდენტიფიკაცია გადამუშავების პროდუქტებში
მუხლი 137. საქონლის გადამუშავების ვადები
მუხლი 138. გამოსავლიანობის ნორმა და მისი გაანგარიშების მეთოდის განსაზღვრა
მუხლი 139. იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლების პირობები
მუხლი 140. გადამუშავების პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას საბაჟო ვალდებულების განსაზღვრა
მუხლი 141. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის უსასყიდლოდ გადამუშავება
მუხლი 142. საბაჟო ტერიტორიის გარეთ საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის გადამუშავება კომპენსაციის გადახდით
მუხლი 143. სტანდარტული გაცვლის სისტემა
მუხლი 144. შემცვლელი პროდუქტის სტანდარტული გაცვლის სისტემის გამოყენების პირობები
მუხლი 145. შემცვლელი პროდუქტის წინასწარ შემოტანისას გარანტიის წარდგენა და საქონლის გატანის ვადები
მუხლი 146. შემცვლელი პროდუქტის წინასწარ შემოტანისას იმპორტის გადასახდელების გაანგარიშება

თავი XXI. საქონლის ექსპორტი

მუხლი 147. საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება
მუხლი 148. საქონლის ექსპორტის საბაჟო რეჟიმის გამოყენების პირობა

თავი XXII. თავისუფალი ზონა და თავისუფალი საწყობი

მუხლი 149. თავისუფალი ზონისა და თავისუფალი საწყობის არსი (14.03.2008 N5916)
მუხლი 150. თავისუფალი ზონის შექმნა და თავისუფალი საწყობის მოწყობა (14.03.2008 N5916)
მუხლი 151. თავისუფალ ზონასა და თავისუფალ საწყობში საბაჟო კონტროლის განხორციელება
მუხლი 152. თავისუფალი საწყობის მფლობელის ვალდებულებები (14.03.2008 N5916)
მუხლი 153. საქონლის წარდგენა და დეკლარირება
მუხლი 154. თავისუფალ ზონაში ან თავისუფალ საწყობში საქონლის შენახვის ვადები (14.03.2008 N5916)
მუხლი 155. თავისუფალ ზონასა და თავისუფალ საწყობში ნებადართული საქმიანობა (14.03.2008 N5916)
მუხლი 156. ამოღებულია (14.03.2008 N5916)
მუხლი 157. ამოღებულია (14.03.2008 N5916)
მუხლი 158. ამოღებულია (14.03.2008 N5916)
მუხლი 159. თავისუფალ ზონასა და თავისუფალ საწყობში აღრიცხვის წარმოება
მუხლი 160. თავისუფალი ზონის საქმიანობის შეწყვეტა (14.03.2008 N5916)
მუხლი 161. თავისუფალი ზონიდან ან თავისუფალი საწყობიდან საქონლის გატანის პირობები
მუხლი 162. საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის სპეციალური დებულებები (14.03.2008 N5916)
მუხლი 163. ამოღებულია (14.03.2008 N5916)
მუხლი 164. ამოღებულია (14.03.2008 N5916)
მუხლი 165. საქონლის გატანისას საბაჟო ორგანოს ვალდებულება

თავი XXIII. საქონლის რეექსპორტი, მისი განადგურება საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ და საქონლის გადაცემა სახელმწიფო საკუთრებაში

მუხლი 166. საქონლის რეექსპორტი
მუხლი 167. საქონლის განადგურება საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ
მუხლი 168. საქონლის გადაცემა სახელმწიფო საკუთრებაში
კარი VI. საქონელი, რომელიც გაიტანება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან (მუხლი 169 )

თავი XXIV. საქონელი, რომელიც გაიტანება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან

მუხლი 169. საბაჟო ზედამხედველობა საქონელზე, რომელიც გაიტანება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან

კარი VII. საბაჟო შეღავათები (პრეფერენციები) (მუხლი 170-174)

თავი XXV. საბაჟო შეღავათები (პრეფერენციები)

მუხლი 170. საქონლის გათავისუფლება საბაჟო გადასახდელებისაგან
მუხლი 171. დაბრუნებული საქონლის დაბეგვრა
მუხლი 172. დაბრუნებული გადამუშავების პროდუქტის დაბეგვრა
მუხლი 173. საზღვაო თევზჭერის პროდუქტებისა და ზღვის სხვა პროდუქტების გათავისუფლება იმპორტის გადასახდელებისაგან
მუხლი 174. საბაჟო კონტროლისაგან გათავისუფლება
კარი VIII. საბაჟო ვალდებულება (მუხლი 175-216)

თავი XXVI. საბაჟო ვალდებულების შესრულების გარანტია

მუხლი 175. ზოგადი დებულებანი
უხლი 176. გარანტიის წარდგენა
მუხლი 177. საერთო გარანტია
მუხლი 178. საგარანტიო თანხის ოდენობის განსაზღვრა
მუხლი 179. გარანტიის სახეები
მუხლი 180. საბანკო გარანტია
მუხლი 181. ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისი
მუხლი 182. დეპოზიტი სახელმწიფო ხაზინაში
მუხლი 183. გარანტიის შეთანხმება
მუხლი 184. ახალი ან დამატებითი გარანტიის წარდგენა
მუხლი 185. გარანტიის გაუქმება ან შესრულება

თავი XXVII. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა

მუხლი 186. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის დეკლარირებისას
მუხლი 187. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის უკანონოდ შემოტანისას
მუხლი 188. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა საბაჟო ზედამხედველობიდან საქონლის გატანისას
მუხლი 189. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებისა და პირობების შეუსრულებლობისას
მუხლი 190. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა თავისუფალ ზონაში ან თავისუფალ საწყობში საქონლის მოხმარებისას ან გამოყენებისას
მუხლი 191. შემთხვევები, როდესაც საბაჟო ვალდებულება არ წარმოიშობა
მუხლი 192. ნარჩენების საბაჟო სტატუსი
მუხლი 193. მიზნობრივი დანიშნულებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო გადასახდელების გაანგარიშება
მუხლი 194. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა საქართველოს საბაჟო  ტერიტორიიდან გასატანი საქონლის დეკლარირებისას
მუხლი 195. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან არადეკლარირებული საქონლის გატანისას
მუხლი 196. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა საქართველოს საბაჟო    ტერიტორიიდან საქონლის გატანის პირობების შეუსრულებლობისას
მუხლი 197. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობა აკრძალვებისა და შეზღუდვების არსებობისას
მუხლი 198. საბაჟო გადასახდელებისაგან გათავისუფლების გამოყენების პირობები
მუხლი 199. სოლიდარული პასუხისმგებლობა
მუხლი 200. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობის დროის განსაზღვრა
მუხლი 201. საბაჟო ვალდებულების წარმოშობის ადგილი

თავი XXVIII. საბაჟო ვალდებულების შესრულება

მუხლი 202. საბაჟო გადასახდელების გამოანგარიშებისა და მათი გადახდის წესი
მუხლი 203. საბაჟო გადასახდელების ან/და საბაჟო სანქციის თანხის დარიცხვა
მუხლი 204. დარიცხვის ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 205. შეტყობინება დარიცხულ საბაჟო ვალდებულებებზე
მუხლი 206. საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვადები
მუხლი 207. საბაჟო ვალდებულების შესრულების ვადის შეცვლის ზოგადი პირობები
მუხლი 208. საბაჟო ვალდებულების შესრულების ვადის შეცვლის გამომრიცხველი გარემოებები
მუხლი 209. საბაჟო ვალდებულების შესრულების ვადის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები პირები
მუხლი 210. გადავადების მოქმედების შეწყვეტა
მუხლი 211. დარიცხული საბაჟო გადასახდელების ან/და საბაჟო სანქციის თანხის გადახდევინება
მუხლი 212. ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების ვალდებულებანი საბაჟო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით

თავი XXIX. საბაჟო ვალდებულების შესრულების პირობები

მუხლი 213. საბაჟო ვალდებულების შესრულების პირობები

თავი XXX. საბაჟო გადასახდელების ჩათვლა ან დაბრუნება

მუხლი 214. ზედმეტად გადახდილი საბაჟო გადასახდელების თანხის ჩათვლა ან დაბრუნება
მუხლი 215. საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების ქვეანგარიშზე თანხების აკუმულირება
მუხლი 216. ზედმეტად გადახდილი საბაჟო გადასახდელების თანხის ჩათვლის ან დაბრუნების ხანდაზმულობის ვადა

კარი IX. საბაჟო დავა (მუხლი 217- 222)

თავი XXXI. საბაჟო დავის განხილვის საერთო წესი

მუხლი 217. საბაჟო დავის დაწყების საფუძველი

მუხლი 218. ამოღებულია (29.12.2006 N4256)
მუხლი 219. ამოღებულია (29.12.2006 N4256)
მუხლი 220. ამოღებულია (29.12.2006 N4256)
მუხლი 221. ამოღებულია (29.12.2006 N4256)
მუხლი 222. ამოღებულია (29.12.2006 N4256)

თავი XXXII. ამოღებულია (29.12.2006 N4256)

კარი X. საბაჟო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა (მუხლი 232-253)

თავი XXXIII. საბაჟო სამართალდარღვევისთვის პასუხისმგებლობის ზოგადი დებულებანი

მუხლი 232. საბაჟო სამართალდარღვევა და საბაჟო პასუხისმგებლობის სუბიექტები
მუხლი 233. საბაჟო სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის ზოგადი პრინციპები
მუხლი 234. საბაჟო სანქცია
მუხლი 235. საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება
მუხლი 236. გასაჩივრების წესი

თავი XXXIV. საბაჟო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

მუხლი 237. საბაჟო გადასახდელების გადაუხდელობა
მუხლი 238. დეკლარირების დადგენილ ვადაში განუხორციელებლობა
მუხლი 239. საბაჟო ორგანოს თანხმობის გარეშე საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა/მოცილება ან/და განადგურება
მუხლი 240. საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესების დარღვევა
მუხლი 241. დეკლარირებული საქონლის მიერ უკანონოდ საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთა ან საბაჟო კონტროლის ზონის დატოვება
მუხლი 242. საბაჟო საზღვარზე საქონლისუკანონოდ გადატანა ან გადმოტანა ( 29.12.2006 N4256)
მუხლი 243. საბაჟო ორგანოსთან შეუთანხმებლად საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გახსნა, ხელმეორედ შეფუთვა, გადატვირთვა ან გადმოტვირთვა
მუხლი 244. თავისუფალი ზონისათვის ან თავისუფალი საწყობისათვის დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა
მუხლი 245. საბაჟო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა
მუხლი 246. სატრანსპორტო საშუალებასთან დაკავშირებული საბაჟო კანონმდებლობის დარღვევა
მუხლი 247. საბაჟო დამუშავების ოპერაციებზე საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დარღვევა
მუხლი 248. საქონლის დაკარგვა, განადგურება ან უკანონო განკარგვა
მუხლი 249. დოკუმენტების შენახვის ვადის დარღვევა
მუხლი 250. ავარიისა და დაუძლეველი ძალის დროს გასატარებელი ღონისძიებების განუხორციელებლობა
მუხლი 251. სატრანსპორტო საშუალების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გაფრენის შესახებ საბაჟო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობა
მუხლი 252. დროებითი შენახვის საწყობის, საბაჟო საწყობის ან უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობა
მუხლი 253. სხვა ჯარიმები

კარი XI. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი (მუხლი 254-255)

თავი XXXV. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 254. გარდამავალი დებულებანი
მუხლი 255. დასკვნითი დებულებანიSubpages (247): View All
Comments