მუხლი 085. საექსპერტო (ოფიციალური) გაზომვა

1. საექსპერტო (ოფიციალური) გაზომვ ა ტარდება გაზომვის შედეგების თაობაზე დავის წარმოშობ ის შემთხვევაში , დაინტერესებული მხარის ან სახელმწიფო ორგანოს მოთხოვნით.
2. საექსპერტო (ოფიციალური) გაზომვის ჩატარების წესი დგინდება ტექნიკური რეგლამენტით.

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი