მუხლი 101. აკრედიტებულ პირთა რეესტრი

1. აკრედიტაციის ცენტრი აწარმოებს და მუდმივად აახლებს აკრედიტებულ პირთა რეესტრს და უზრუნველყოფს მის საჯაროობას.
2. აკრედიტებულ პირთა რეესტრის ფორმასა და წარმოების წესს ამტკიცებს აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი.

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი