მუხლი 095. ხანდაზმულობის ვადა

შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ინახება პროდუქტის წარმოების ბოლო დღიდან 6 წლის განმავლობაში მაინც, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტექნიკური რეგლამენტით ან კანონით სხვა ვადაა დადგენილი.

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი