მუხლი 091. შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები

შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტებია:
ა) შესაბამისობის დეკლარაცია – დოკუმენტი, რომლი თაც მწარმოებელი ადასტურებს შესაბამისობის შეფასების ობიექტის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას;
ბ) შესაბამისობის სერტიფიკატი – დოკუმენტი, რომლითაც სერტიფიკაციის ორგანო ადასტურებს შესაბამისობის შეფასების ობიექტის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას;
გ) ინსპექტირების სერტიფიკატი ან/და ოქმი – დოკუმენტი, რომლითაც ინსპექტირების ორგანო ადასტურებს ან არ ადასტურებს შესაბამისობის შეფასების ობიექტის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი