მუხლი 086. სახელმწიფო რეესტრი

1. სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონები და დაკანონებული გაზომვის საშუალებ ების ტიპები რეგისტრ ირებული უნდა იქნეს სახელმწიფო რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს სააგენტო.
2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული რეესტრის ფორმას ა და წარმოების წესს ადგენს სააგენტო.
3. სააგენტო ვალდებულია უზრუნველყოს სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის მუდმივი განახლება და საჯაროობა.

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი