მუხლი 078. ზოგადი დებულებები

ეს თავი ადგენს საქართველოში გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის სამართლებრივ საფუძვლებს, ა გრეთვ ე მოთხოვნებს იმ გაზომვის საშუალებებისადმი:
ა) რომლებიც გამო ი ყენება საქართველოს საგადასახადო კოდექსი სა და სასამართლო ექსპერტიზის მიზნებისათვის;
ბ) რომელთა გაზომვის შედეგებიც გამოიყენება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ადმინისტრაციული დაჯარიმებისათვის.

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი