მუხლი 040. სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების სანებართვო პირობების დარღვევა

სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების სანებართვო პირობების დარღვევა −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით .

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი