მუხლი 033. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ჩაუტარებლობა

1. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური გაზსადენის, ჰიდრო ენერგეტიკული ნაგებობის მფლობელის მიერ ობიექტის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ჩაუტარებლობა (გარდა ინსპექტირების ორგანოს მიზეზით გამოწვეული ჩაუტარებლობის ა ) −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით , −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარით . 

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი