მუხლი 030. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის (მათ შორის, ტექნოლოგიური პროცესის, ტექნიკური ნაკეთობის, მექანიზმის, დანადგარის, მოწყობილობის, მათი ნებისმიერი კომბინაციის) ფარულად ექსპლუატაცია

1. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური გაზსადენის, ჰიდრო ენერგეტიკული ნაგებობის (მათ შორის , ტექნოლოგიურ ი პროცესის, ტექნიკურ ი ნაკეთობის, მექანიზმის, დანადგარის, მოწყობილობის , მათი ნებისმიერი კომბინაციის) ფარულად ექსპლუატაცია −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით , −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარით.  

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი