მუხლი 005. ტერმინთა განმარტება

ამ თავის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) წუნდებული პროდუქტი – პროდუქტი, რომელიც არ აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ისეთ მოთხოვნებს, რომლებსაც ელის მისგან პირი:
ა.ა) პროდუქტზე ზოგადი წარმოდგენის გათვალისწინებით;
ა.ბ) ჩვეულებრივი გამოყენების პირობებში;
ა.გ) იმ პერიოდისათვის არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით, როდესაც პროდუქტი ბაზარზე განთავსდა;
ბ) ზიანი − პროდუქტის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შეუსაბამობით დამდგარი შედეგი, რომელმაც გამოიწვია:
ბ.ა) ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის დაზიანება ან გარდაცვალება;
ბ.ბ) ქონების ნებისმიერი ნაწილის დაზიანება ან განადგურება, გარდა თავად წუნდებული პროდუქტისა, რომლის ღირებულება 300 ლარზე მეტია.

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი