კომპანიის ფინანსური კონტროლი


კომპანიის ფინანასური კონტროლი ხორციელდება სამი ძირითადი დოკუმენტის მეშვეობით.

მოგება/ზარალი , ბალანსი , CASH FLOW


მოგება/ზარალი ასახავს მოპოვებულ უფლებებს შემოსავლებზე და წარმოქმნილ ვალდებულებებს ხარჯებზე დროის გარკვეულ დიაპაზონში.

მაგალითად თუ კომპანიას შემოსავალი გამომუშავებული აქვს იანვარში მაგრამ თანხა გადაუხადეს მარტში . მოგება/ზარალის მიხედვით შემოსავალი დაფიქსირდება იანვარში, ანალოგიურად ხარჯებზეც. 


ქვემოთ მოყვანილია მაგალითი როდესაც კომპანია არასწორად ახდენს ფინანასურ კონტროლს  , არ საკმარისი შემოსავლების პირობებში  ხდება გადახარჯვა. 

მოგება/ზარალი

(+შემოსავალი) (- ხარჯი)
ანგარიში Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 სულ
სამედიცნო მომსახურეობა 6110 14 36 406 74 841 86 464 125 297 85 085 73 439 111 817 75 909 61 554 17 044 730 812
არასაოპერაციო მოგება 8130   520   780     70 70   280 1 440
კორექტირებული თანხები 9120 1 -420 -4 676   -634             -5 731
 
სულ შემოსავალი  35 986 70 684 86 464 125 443 85 085 73 439 111 887 75 979 61 554 17 324 726 521
სულ ხარჯები -66 259 -92 791 -112 597 -89 022 -90 337 -87 201 -102 514 -79 661 -74 873 -773 -795 255
სულ ხარჯები % -184% -131% -130% -71% -106% -119% -92% -105% -122% -4%  
  0
შრომის ანაზღაურება საშ. ჩათვლით 7410 -38 191 -54 134 -59 894 -52 962 -55 281 -54 030 -59 847 -48 075 -47 313   -469 728
საკომისიო გასამრჯელო საშ. ჩათვლით 7320 -375   -10 089               -10 464
სულ შრომის   ანაზღაურება საშ. ჩათვლით ლარი -38 566 -54 134 -69 983 -52 962 -55 281 -54 030 -59 847 -48 075 -47 313 0 -480 192
-107% -77% -81% -42% -65% -74% -53% -63% -77% 0%  
საიჯარო ქირა 7420 -12 204 -11 816 -11 729 -11 652 -11 702 -11 790 -11 745 -12 492 -12 517   -107 646
-34% -17% -14% -9% -14% -16% -10% -16% -20% 0%  
ძირითადი მასალების დანახარჯები -5 606 -14 346 -15 502 -16 382 -13 993 -11 626 -18 965 -11 106 -6 799   -114 324
-16% -20% -18% -13% -16% -16% -17% -15% -11% 0%  
მომსახურება 7412 -2 800 -275   -31         -188   -3 294
-7,78% -0,39% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,30% 0,00%  
გაზის ღირებულების ხარჯი 7490 0009 -2 695 -2 073 -1 491               -6 259
-7,49% -2,93% -1,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
ლაბორატორიული მომსახურება 7490 0010 -1 976 -6 193 -7 899 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000   -46 068
-5,49% -8,76% -9,14% -3,99% -5,88% -6,81% -4,47% -6,58% -8,12% 0,00%  
ელექტრო ენერგიის ხარჯი 7490 0007 -945 -945 -789 -655 -514 -734 -1 130 -1 016 -561   -7 288
-2,63% -1,34% -0,91% -0,52% -0,60% -1,00% -1,01% -1,34% -0,91% 0,00%  
დასუფთავების ღირებულება  7490 0014 -355 -726 -826 -796 -928 -895 -972 -823 -847   -7 167
-0,99% -1,03% -0,96% -0,63% -1,09% -1,22% -0,87% -1,08% -1,38% 0,00%  
ნარჩენების გატანის მომსახურება 7490 0017 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280   -2 520
-0,78% -0,40% -0,32% -0,22% -0,33% -0,38% -0,25% -0,37% -0,45% 0,00% 0
წყლის ხარჯი 7490 0008 -216 -334 -374 -290 -378 -317 -396 -343 -286   -2 935
-0,60% -0,47% -0,43% -0,23% -0,44% -0,43% -0,35% -0,45% -0,46% 0,00% 0
კომუნიკაციის ხარჯები 7430 -213 -200 -189 -232 -153 -199 -197 -136 -197 -91 -1 716
-0,59% -0,28% -0,22% -0,19% -0,18% -0,27% -0,18% -0,18% -0,32% -0,53%  
სხვა ხარჯი 7490 0002 -161 -5 -30 -5 -5 -5 -112 -5 -5 -36 -333
 კვლევის ღირებულება 7490 0016 -150 -815 -860 -500 -500 -500 -500 -300 -300   -4 425
სხვა მომსახურებები7490 26 -43   -75               -117
ბანკის მომსახურება 7490 0001 -33 -39 -109 -23 -93 -43 -65 -28 -34 -30 -466
საკანცელარიო ხარჯი 7490 0004 -16 -37   -39 -48   -58 -58   -67 -256
ფოსტის ხარჯი 7490 0003 -2 -3 -24 -15 -15 -12 -22   -18   -110
ოფისის ხარჯი 7425       -60             -60
მცირეფასიანი საოფისე აღჭურვილობა 7426         -400           -400
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები 8290     -577               -577
აპ-ტის რემონტი 7490 0005     -100             -50 -100
სასწრაფოს მომსახურეობა 7490 23   -510 -200 -100 -1 046 -300 -2 016       -4 172
სამედიცინო მომსახურეობა 7490 22           -460       -498 -460
 მ.რ კვლევის მომსახურება 7490 0012   -60 -1 560     -1 010 -1 210   -530   -4 370
მოგება/ზარალი -30 272 -22 106 -26 133 36 421 -5 252 -13 762 9 373 -3 683 -13 320 16 551 -68 734

ბალანსი მოგება/ზარალისგან განსხვავებით ასახავს ნაშთებს დროის მოცემული დიაპაზონის ბოლოს. მასში აისახება აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი . 

ბალანსი

Jan-18Feb-18Mar-18Apr-18May-18Jun-18Jul-18Aug-18Sep-18
აქტივები
ნაღდი ფული სალაროში617,163525,732963,671815,161264,41438,561862,621782,351484,1
ფული საბანკო ანგარიშებზე546,794781,81039,14243,591820,12961,93732,183911,798002,9
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან352019371900368053445241416063418112479824486322479932
მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ-20
საქონელი329,7329,7329,7329,7329,7329,7329,7329,7329,7
ნედლეული და მასალები3226,883166,433120,913029,913208,83013,153121,773174,55796,77
ოფისის აღჭურვილობა267262672626726267262672626726267262672626726
ავეჯი და სხვა ინვენტარი101070109664109864109864111364113064113064113064113064
არამატერიალური აქტივები1021,971021,971021,971021,9710221021,971021,971021,971021,97
სულ აქტივები485537521116513118588271561798566667626682636333636357
კაპიტალი და ვალდებულებები
მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები76867102131104930116582103372115390118351121141119819
გადასახდელი ხელფასები230688255055266747288478282664285185326739335038346640
სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები513,38513,38513,38513,38513,38513,38513,38513,38513,38
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი59398,267453,271079,576428,27423178323,184450,286695,189759,5
სულ მიმდინარე ვალდებულებები367467425152443269482002460781479412530054543387556731
საწესდებო კაპიტალი101990101990101990101990101990101990101990101990101990
დაუფარავი ზარალი46352,546352,546352,546352,54635346352,546352,546352,546352,5
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი-30272-52378,6-78494-42073-47325-61087-51714-55397-68716,4
სულ საკუთარი კაპიტალი11807095963,969848,910627010101887255,596628,492945,879626,1
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები485537521116513118588271561798566667626682636333636357