ტოტალიზატორის IN OUT

 

ტოტალიზატორის შემოსავლის აღიარება დარიცხვის მეთოდით ( ხშირად ბუღალტრები მიღებულ ავანსს შემოსავალს ეძახიან და პირდაპირ 6110 ატარებენ რაც არასწორია სსკ 16 (2) მუხლით
შემოსავალი მიღებულია მაშინ , როდესაც უფლება მოპოვებულია. განსხვავებით ავანსისგან. 


ორისის სამეურნეო ოპერაციები

ანგარიშთა გეგმა