ხელფასის სამურნეო ოპერაცია სსკ 134 მუხლის მიხედვით

https://sites.google.com/site/formsgeeasytax/easytax-help

საშემოსავლო სსკ 134 მუხლის მიხედვით ერიცხება გაცემის დღეს  
დ3130 კ3320 
დ3130 კ 1210 

ხოლო 

დ7410 კ3130 ტარდება დარიცხვის დღით

ორისის სამეურნეო ოპერაციები

ანგარიშთა გეგმა