ამორტიზაციის დარიცხვა წრფივი მეთოდითორისის სამეურნეო ოპერაციები

ანგარიშთა გეგმა