სხვა ფუქნციები


DBDelete('ცხრილი','ჩანაწერის ნომერი')

 ჩანაწერის წაშლა (ბაზის ნომერი,ჩანაწერის ნომერი)

 

DBEmptyData('ცხრილი')

 ცხრილის ყველა ჩანაწერის გაუქმება (ბაზის ნომერი)

 

DBFieldsQty('ცხრილი')

 ცხრილის ველების რაოდენობა (ბაზის ნომერი)

 

DBFined('ცხრილი,'ველი','ჩანაწერის ნომერი')

 მოვძებნოთ მნიშვნელობა (ბაზის ნომერი,ველის ნომერი,ჩანაწერის ნომერი)

 

 

DBGet('ცხრილი,'ველი','ჩანაწერის ნომერი')

აბრუნებს ველის მნიშვნელობას (ცხრილის ნომერი,ველის ნომერი,ჩანაწერის ნომერი)

 

DBGetHeadDrop('ცხრილი','ველი')

 აბრუნებს ველის წილად ნაწილს / დაკავშირებულ ველს (ცხრილის ნომერი,ველის ნომერი)

 

DBGetHeadLength('ცხრილი','ველი')

 აბრუნებს ველის სიგრძეს / დაკავშირებულ ცხრილს (ცხრილის ნომერი,ველის ნომერი)

 

DBGetHeadName('ცხრილი','ველი')

 აბრუნებს ველის დასახელებას (ცხრილის ნომერი,ველის ნომერი)

 

DBGetHeadType('ცხრილი','ველი')

 აბრუნებს ველის ტიპს (ცხრილის ნომერი,ველის ნომერი)

 

DBGetMeaning('ცხრილი,'ველი','ჩანაწერის ნომერი')

აბრუნებს დაკავშირებული ველის მისამართს(ცხრილის ნომერი,ველის ნომერი,ჩანაწერის ნომერი)

 

DBLastPointer('ცხრილი')

 ცხრილთან ბოლო მიმართვის ნომერი (ბაზის ნომერი)

 

DBList('ცხრილი')

 აბრუნებს არჩეული ჩანაწერის ნომერს სიიდან (ცხრილის ნომერი,ჩანაწერის ნომერი)

 

DBName('ცხრილი')

 ცხრილის დასახელება (ბაზის ნომერი)

 

DBNumb()

მივიღოთ უკანასკნელად მიმართული ცხრილის ნომერი.

 

DBPut('ცხრილი','ველი','მნიშვნელობა','ჩანაწერის ნომერი')

მნიშვნელობის ჩაწერა ველში (ბაზის ნომერი,ველის ნომერი,ველის მნიშვნელობა,ჩანაწერის ნომერი)

 

DBPutHeadLength('ცხრილი','ველი','მნიშვნელობა')

 ველის სიგრძის / დაკავშირებულ ცხრილს შეცვლა ახალი მნიშვნელობით (ცხრილის ნომერი,ველის ნომერი,მნიშვნელობა)

 

DBRecNumbCorr(ცხრილი,ჩანაწერი)

გავასწოროთ ცხრილისჩანაწერების სტრუქტურა.

 

DBRecords('ცხრილი')

 ჩანაწერების რაოდენობა (ბაზის ნომერი)

 

DEFORMAT('ცვლადი',გამოსახულება)

აბრუნებს ცვლადის მნიშვნელობის დეფორმატირებულ მნიშვნელობას

 

DeleteOperation('ოპერაციის ნომერი(ID)')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია არსებული ოპერაციის წაშლა

 

DeleteTrans('გატარების  ნომერი(ID)')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია არსებული გატარების წაშლა

 

DocsProp('Par1','Par2','Par3')

აბრუნებს პირველადი დოკუმენტების რეკვიზიტს. ფუნქციის აღწერა იხილეთ Functions.doc ფაილში.

 

FORMAT('ცვლადი',გამოსახულება)

აბრუნებს ცვლადის მნიშვნელობის ფორმატირებულ მნიშვნელობას

 

FileAdd('შესანახი ინფორმაცია - 255 სიმბოლო')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია ინფორმაციის შენახვა ტექსტურ ფაილში. აბრუნებს 1 წარმატების შემთხვევაში

 

FileClose()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია ტექსტური ფაილის დახურვა

 

FileCreate('ტექსტური ფაილის სრული მარშრუტი')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია ტექსტური ფაილის შექმნა შემდგომი მოქმედებისათვის

 

FileNext()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია ტექსტური ფაილის მომდევნო ჩანაწერზე გადასვლა

 

FileOpen('ტექსტური ფაილის სრული მარშრუტი')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია ტექსტური ფაილის გახსნა შემდგომი მოქმედებისათვის

 

FilePut('ინდექსი','შესანახი ინფორმაცია - 255 სიმბოლო')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია FileNext-ით წაკითხული ინფორმაციის შენახვა

 

FileRecords()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია ტექსტურ ფაილში შენახული ჩანაწერების რაოდენობის განსაზღვრა

 

FirmProp('ორგანიზაციის ნომერი(ID)','რეკრვიზიტის ნომერი','ბანკის ანგარიშის რიგითი ნომერი','ახალი მნიშვნელობა(არა აუცილებელი პარამეტრი)')

იღებს ან აკორექტირებს ორგანიზაციის რეკვიზიტს, რომელიც ორგანიზაც

 

GetAccHiLevel('Par1')

აბრუნებს ანგარიშის მშობელ ანგარიშს.  Par1 = ანგარიშის ნომერი

 

GetAccLevel('Par1')

აბრუნებს ანგარიშის დონეს.  Par1 = ანგარიშის ნომერი

 

GetAccLowLevel('Par1')

აბრუნებს ანგარიშის ბოლო დონეს.  Par1 = ანგარიშის ნომერი

 

GetAccSub('Par1')

აბრუნებს ანგარიშის პირველ სუბანგარიშს.  Par1 = ანგარიშის ნომერი

 

GetTransactionProp('გატარების ნომერი(ID)','გატარების რეკრვიზიტის ნომერი')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია არსებული გატარების რეკვიზიტის ამოღება

 

INLIST('საძიებელი მნიშვნელობა','ცვლადი','ცვლადი',...)

აბრუნებს ცვლადის რიგით ნომერს,

რომელსაც უდრის საძიებელი მნიშვნელობა

 

INRANGE('ცვლადი',დან,ჩათვლით)

აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი), თუ ცვლადის მნიშვნელობა ხვდება

მითითებულ დიაპაზონში

 

INSTRING('ქვეტექსტი','ცვლადი',დან,ბიჯი)

აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი), ქვეტექსტი მოიძებნა

 ცვლადში მითითებული პოზიციიდან, მითითებული ბიჯით

 

INT('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის მთელ ნაწილს

 

ISALPHA('ცვლადი')

აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი) თუ ცვლადის მნიშვნელობა ტექსტურია

 

ISLOWER('ცვლადი')

აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი) თუ ცვლადის მნიშვნელობა მხოლოდ პატარა ასოებია

 

ISUPPER('ცვლადი')

აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი) თუ ცვლადის მნიშვნელობა მხოლოდ დიდი ასოებია

 

IniGet('Section','Key','Default')

აბრუნებს ini.tps ფაილში დამახსოვრებულ ინფორმაციას Section და Key-ის დამისამართებით

 

IniPut('Section','Key','Value')

წერს Value ინფორმაციას ini.tps ფაილში  Section და Key-ის დამისამართებით

 

KDRCode()

ეს ფუნქცია აბრუნებს მიმდინარე კადრის კოდს.გამოიყენება ხელფასის დარიცხვებში.

 

KadersProp('Par1','Par2','Par3','Par4','Par5')

აბრუნებს თანამშრომლების რაოდენობას როდესაც Par1 = 0  სხვა დანარჩენ შენთხვევაში იხილეთ ამ ფუნქციის აღწერა დოკუმენტაციაში

 

KadersPropID('Par1','Par2','Par3','Par4','Par5')

აბრუნებს თანამშრომლების რაოდენობას როდესაც Par1 = 0  სხვა დანარჩენ შენთხვევაში იხილეთ ამ ფუნქციის აღწერა დოკუმენტაციაში

 

KadersTax('Par1')

აბრუნებს ხელფასის უწყისში დარიცხვის ველების რაოდენობას როდესაც Par1 = 0  სხვა დანარჩენ შენთხვევაში დარიცხვის ველების დასახელებას

 

LOG10('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის ლოგარითმს 10-ის ფუძით

 

LOGE('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის ნატურალურ ლოგარითმს

 

LEN('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის მნიშვნელობის სიგრძეს

 

LOWER('ცვლადი')

აბრუნებს ტექსტს, გადაყვანილს პატარა ასოებში

 

MATCH('ცვლადი','ცვლადი',რეჟიმი)

აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი), თუ პირველი და მეორე ცვლადი შეესაბამება

ერთმანეთს შესაბამისი რეჯიმით

 

MESSAGE(Text [,Caption] [,Icon] [,Buttons] [,DefaultButton])

შეტყობინების ეკრანი

 

MONTH('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის შესაბამის თვეს

 

MemoAdd('შესანახი ინფორმაცია - 200 სიმბოლო')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია ინფორმაციის შენახვა მეხსიერებაში. აბრუნებს მეხსიერების ჩანაწერის ნომერს

 

MemoDelete('მეხსიერების ინდექსი')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერების ჩანაწერის გაუქმება

 

MemoFree()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერების გასუფთავება

 

MemoGet('ჩანაწერიე ინდექსი')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერების ჩანაწერიდან ინფორმაციის ამოღება

 

MemoNext()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერების მომდევნო ჩანაწერზე გადასვლა

 

MemoPointer()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერების მიმდინარე ჩანაწერის ინდექსის განსაზღვრა

 

MemoPrevious(

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერების წინა ჩანაწერზე გადასვლა

 

MemoPut('შესანახი ინფორმაცია - 200 სიმბოლო','მეხსიერების ინდექსი')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია MemoADD-ით დამატებილ მეხსიერებაში ინფორმაციის შენახვა

 

MemoRecords()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერებაში შენახული ჩანაწერების რაოდენობის განსაზღვრა

 

MemoSort(' +  ან - ')

ამ ფუნქციით შესაძლებელია მეხსიერების ზრდადობით ან კლებადობით დალაგება

 

NUMERIC('ცვლადი')

აბრუნებს 1 (ჭეშმარიტი) თუ ცვლადის მნიშვნელობა ციფრულია

 

OperProp('Par1')

აბრუნებს ოპერაციის თარიღს როდესაც Par1 = 1 და ოპერაციის პროექტს როდესაც Par1 = 2

 

POPUP(MenuText)

აგენერირებს Popup მენიუს სადაც მენიუები გამოიყიფა (|) სიმბოლოთი

 

PartyList('ანგარიში','თარიღი')

აფორმირებს სასაქონლო პარტიების სიას გადაცემული ანგარიშის და თარიღის მიხედვით და აბრუნებს მათ რაოდენობას.

 

PartyProp('რეკვიზიტის ნომერი','პარტიის რიგითი ნომერი')

აბრუნებს სასაქონლო პარტიის კონკრეტულ რეკვიზიტს. სადაც <რეკვიზიტის ნომერი> = 1-დან... 8-ჩათვლით და <პარტიის რიგითი ნომერი> = 1-დან... PartyList()

 

PrintSetup()

ამ ფუნქციით შესაძლებელია პრინტერის დიალოგის ეკრანის გამოძახება

 

ProjectProp('Par1')

აბრუნებს პროექტების რაოდენობას როდესაც Par1 = 0  სხვა დანარჩენ შენთხვევაში პროექტის დასახელებას

 

RANDOM('ქვედა ზღვარი','ზედა ზღვარი')

აბრუნებს ქვედა და ზედა ზღვარს შორის

მოთავსებულ ალბათურ ციფრს

 

RIGHT('ცვლადი',სიგრძე)

აბრუნებს სიგრძის შესაბამისად მარჯვნივ დაძრულ ტექსტს

 

ROUND('ცვლადი',რიგი)

აბრუნებს ცვლადის რიგით დამრგვალებულ მნივნელობას

 

RUN(CommandLine)

შევასრულოდ DOS-ის ბრძანება

 

Replace('expression','find','replacewith')

აბრუნებს ტექსტურ სტრიქონს რომელშიც საძიებელი მნიშვნელობა (find) შეიცვლება შესაცვლელი მნიშვნელობით (replacewith)

 

RunExplorer('მისამართი(ბრძანების ხაზი)')

იძახებს Windows Explorer- პარამეტრად გადაცემული მისამართით

 

RunOpers('Par1')

შევასრულოთ ოპერაცია Par1 იდენთიფიკატორით

 

SIN('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის სინუსს

 

SQRT('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის ფესვს

 

SUB('ცვლადი',პოზიცია,სიგრძე)

აბრუნებს პოზიციიდან დაწყებულ სიგრძის შესაბამის ქვეტექსტს

 

SetTranSCRProp('Par1','Par2')

მივაკუთნოთ გატარების ეკრანის Par1-ის შესაბამისი ველს Par2 მნიშვნელობა

 

SetTransactionProp('გატარების ნომერი(ID)','გატარების რეკრვიზიტის ნომერი','ახალი მნიშვნელობა')

აკორექტირებს არსებულ გატარებას

 

StockProp('საქონლის ნომერი(ID)','რეკრვიზიტის ნომერი','ახალი მნიშვნელობა(არა აუცილებელი პარამეტრი)')

იღებს ან აკორექტირებს საქონლის რეკვიზიტს

 

TAN('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის ტანგენს

 

TODAY()

აბრუნებს თარიღს კომპიუტერის ტაიმერიდან

 

TransProp('გატარების ცვლადი მაგ:W01','Par1','NewValue')

აბრუნებს / ანიჭებს W გატარების რეკვიზიტს სადაც Par1 = 1...32

 

UPPER('ცვლადი')

აბრუნებს ტექსტს, გადაყვანილს დიდ ასოებში

 

WeekDays('Par1','Par2')

აბრუნებს სამუშაო დღეების რაოდენობას გადაცემული პარამეტრების მიხედვით. აღწერა იხილეთ functions.doc ფაილში.

 

YEAR('ცვლადი')

აბრუნებს ცვლადის შესაბამის წელს