ორისის ფაილები


ორისის ფაილების სტრუქტურა

Acc_name.tps
ანგარიშების დასახელება
Acc_year.tps
საწყისი ნაშთები
Account.tps
დაფორმირ.ბრუნ.უწყ.(დროებ.ფ)
Amo_arch.tps
ძირ/საშუალებების არქივი
Amo_trnsl.tps
ძ/საშ.ცვეთის დარიცხვის ფორმ.
Arn.tps
თანამშრომლების სია არქივში
BalAcc.tps
საცდელი ბალანსის ანგარიშები 
BalOper.tps
საც.ბალანსის გადასახ.ანგ-ბი 
Balsaxe.tps
საც.ბალან.სახეობ.გადაფარ.ანგ. 
Bank.tps
ბანკების სია
CashAcc.tps
CashFlow-ს ანგარიშები
Category.tps
CashFlow-ს კატეგორიები
ConsolidateA.tps
კონსოლიდაციის
ConsolidateB.tps
დროებითი ფაილები
Cop.tps
კოპირებული ოპერაციის ფაილი
Crt.tps
ორგ.რეკვიზიტ.სისტ.პარამეტ.
Currency.tps
ვალუტის ჩამონათვალი
Current.tps
მიმდ.მონაცემები სისტემაში
Db.tps
DBM-ის
Dbeval.tps
(ცხრილების)
Dbfilter.tps
(blank)
DbHeader.tps
დროებითი
DBMCheck.tps
(blank)
DBTemp.tps
ფაილები
Diary.tps
მომხმარებლის დღიური
Dictiona.tps
ლექსიკონის ფაილი
Doc_Trnsl
პირველადი დოკუმ-ბის გატარ-ბი
Doctypes.tps
დოკ.ტიპები გატარებებში
Document.tps
პირველადი დოკუმენტები
Dtd.tps
სისტ.ვალუტა, საკურსო სხვაობა
Dtd2.tps
ანალიზური პერიოდი
Fifo_lifo.tps
შემოსული საქ.პარტიების სია
Filters.tps
ფილტრების დროებითი ფაილი
H2003.tps
2003 წლის ხელფასის არქივი
Incom.tps
საშემოსავლო გადასახ. შკალა
Ini.tps
გამოიყენება IniGet და IniPut ფუნქციებისთვის
Kdr.tps
თანამშრომლების სია
Kdr_sal.tps
ჩანაწერები დარიცხვის ველებში
Kdr_tax.tps
დათვლილი ხელფ.მიმდ.უწყისი
lnvceAdd.tps
გამოიყენება სასაქ.ზედნად. ფორმის დამატ.ველების შესანახად
Lsto.tps
პირვ.დოკ-ში საქ.ჩამონათვალი
Mmracc.tps
მემორიალის პარამეტრები
MogAcc.tps
მოგება-ზარალის ანგარიშები
OperIDs.tps
დროებითი ფაილი
path_.tps
გზა მონაცემებისკენ
Periods.tps
დახურული პერიოდები
Prj_name.tps
პროექტების მთელი სია
Projects.tps
პროექტების სია თით.მომხმარ.
Rate.tps
ვალუტის კურსები
Relax.tps
დღიურში დასვენების დღეები
S2003.tps
2003 წლის ხელფასის არქივი
Salpar.tps
დარიცხვის ველების სათაურები
Sections.tps
განყოფილებები ხელფასში
Seting.tps
აწყობები
Setings.tps
სიის
Stock.tps
საქონელი
Stock_tp.tps
საქონლის ჯგუფები
Styles.tps
ანგ.ფერები სისტ.პარამეტრებში
Sumkdrtax
დარიცხვები კადრების მიხედვით
Sumsectx.tps
ხელფასის დროებითი ფაილი
Tasks.tps
საფუძვლების სია
Taskscod.tps
დანიშნულების კოდები
Tax.tps
დარიცხვის ფორმულები
TaxDepC.tps
საგადასახადო დეპარტამენტების ამკრეფის კოდები
Too.tps
ორგანიზაციების სია
Too_acc.tps
ორგანიზაციის ანგარიშები ბანკში
TransitC.tps
სატრანზიტო კოდების სია
Tre_wir.tps
შესრულებული ოპერაციების სია
TreasureC.tps
სახაზინო კოდების სია
Tree.tps
ოპერაციების ხე
Tree_opn.tps
ოპერაციების დროებითი ფაილი
Wirfif.tps
შემოს.პარტ.დაფარ.გატარ.სია
Wiring.tps