18. KadersPropID


KadersPropID('Par1','Par2','Par3','Par4','Par5')   

ეს ფუნქცია საშუალებას იძლევა ოპერაციის ან ფორმების აწყობისას ამოვიღოთ ან შევცვალოთ ნებისმიერი ინფორმაცია თანამშრომლების შესახებ (მათი კოდის მიხედვით, რომელიც უნდა მიუთითოთ  პარამეტრში - Par1), რომელიც მითითებულია ხელფასის ქვესისტემაში. ეს ფუნქცია მუშაობს ისევე, როგორც  KadersProp  ფუნქცია.  იხილეთ მისი აღწერა ზევით.