11. GetTransactionProp


GetTransactionProp(‘Par1’,’Par2’)


ამ ფუნქციით შესაძლებელია არსებული (პროგრამაში უკვე შესრულებული) გატარების რეკვიზიტის ამოღება.
სადაც Par1 არის გატარების უნიკალური ნომერი. 
Par2 = 1…x, 
ე.ი. Par2 - ის ადგილას უნდა ჩაწეროთ მნიშვნელობა 1-დან x-მდე იმისდამიხედვით, თუ გატარების რომელი რეკვიზიტის ამოღება გსურთ. გატარების რეკვიზიტების ჩამონათვალი იგივეა რაც SetTransactionProp ფუნქციისა.