მონაცემების ავტომატური დაჯგუფება ორისის არქივიდან.
მოგება ზარალი შემოსავლების და ხარჯების მიხედვით.
მოგება ზარალი კონტრაგენტების მიხედვით
ფულადი სახსრების მოძრაობის ისტორია კონტრაგენტების მიხედვით.
ადვილად გასაგები Excel-ის ფორმატი დროის ნებისმიერი დიაპაზონისთვის.
მაგალითში დამუშავებულია 94 501 ბუღალტრული გატარება.

https://nifsw-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/m19707_mc365vip_com/EbesRtsnHw1MkqM8RzFatosB46TJhc595XRtT3fLi63OWQ?e=YbR2IC