მუხლი 6. საქონლის სხვა მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენება

ამ ინსტრუქციის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის “ა-გ” ქვეპუნქტებში მითითებულის გარდა, საქონლის სხვა მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულება განისაზღვრება საბაჟო დამუშავების შესაბამისი ოპერაციისათვის საქარ-თველოს საბაჟო კოდექსით დადგენილი დებულებების შესაბამისად.
Comments