მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. ამ ინსტრუქციის მიზანია მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებული საქონლის მიმართ კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებების, მოთხოვნებისა და პირობების დაცვა.
2. ინსტრუქციის მიზნებისათვის საქართველოში მიზნობ-რივი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლის კატეგორიას, რომ-ლის მიმართ გამოყენებულია იმპორტის საბაჟო გადა-სახდელებზე საქართველოს საბაჟო და საგადასახადო კანონ-მდებლობით დადგენილი შეღავათები, მიეკუთვნება: (7.04.2007 N81)
            ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 230-ე მუხლის პირველი ნაწილის “გ”, “ე”, “ზ”, “ი”, “შ” და “ჯ” ქვეპუნქტებში, 233-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილებში, 265-ე მუხლის “ე”, “ვ”, “ზ” და “თ” ქვეპუნქტებსა და 2705-ე მუხლის “ე”, “ვ”, “ზ”, “თ”, “ნ”, “ო” და “პ” ქვეპუნქტებში მითითებული საქონელი;
ბ) “საბაჟო მოსაკრებლების შესახებ” საქართველოს კა-ნონის მე-6 მუხლის “ა”, “ბ” და “გ” ქვეპუნქტებში მითითე-ბული საქონელი.
Comments