მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება
N 241           2006 წლის 20 დეკემბერი         ქ. თბილისი
 
მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
 
1. საქართველოს საბაჟო კოდექსის 95-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე დამტკცდეს “მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ” თანდართული ინსტრუქცია.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან.
 
პრემიერ-მინისტრი                                            ზურაბ ნოღაიდელი
 
                             დამტკიცებულია
                           საქართველოს მთავრობის
                            2006 წლის 20   დეკემბრის
                            N 241       დადგენილებით
 
ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა
 
მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე
შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ
 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
მუხლი 2. მიზნობრივი დანიშნულებით შემოტანილი საქონლისათვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება
მუხლი 3. საქონლის მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებასთან დაკავშირებული გამონაკლისები
მუხლი 4. მიზნობრივი დანიშნულების სტატუსის გაუქმება (7.04.2007 N81)
მუხლი 5. საქონლისათვის მიზნობრივი სტატუსის მოხსნის შემდეგ მისაღები ზომები (7.04.2007 N81)
მუხლი 6. საქონლის სხვა მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენება