კომპანიის შემოწმებაბიზნესის ინტერესების დაცვა, საგადასახადო და ფინანასურ საკითხებში. აუდიტორი კახაბერ ომიაძე, 18 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ფინანასურ სექტორში. სამუშაო სქემა მოიცავს კომპანიასთან თანამშრომლობის შემდეგ სახეებს:
1) კომპანიის ბუღალტერიის, ფინანასური ანგარიშგების სრული წარმოება, ყველა პასუხისმგებლობის თანაბარი გაზიარებით.
2) კომპანიის კოორდინაცია, რათა მან საკუთარი კადრების მეშვეობით მოაწესრიგოს აღრიცხვა, ფინანასური ანგარიშგება, გაასწოროს ხარვეზები ხელშეკრულებებში, დაბეგვრის პრინციპებში, ბუღალტრულ ტრანზაქციებში ან სხვა.
3) კომპანიის კონკრეტული ფინანასური თუ საგადასახადო პრობლემის შესწავლა და სწორი მიმართულების განსაზღვრა.
4) სრული ან ნაწილობრივი დახმარება საგადასახადო დავაში.
კახაბერ ომიაძე


 info@forms.ge 

 +995 595 904 901 

 in