საგადასახადო კოდექსი ( 2010 წლის )

საგადასახადო კოდექსი ( 2010 წლის )

სასარგებლო ინფორმაცია

 გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები.  


 საგადასახადო კოდექსი 2010 წლის

I კარი. ზოგადი დებულებანი (მუხლი 1–24)        

              თავი I საქართველოს საგადასახადო სისტემა

                 მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსით რეგულირებული ურთიერთობანი
                 მუხლი 2.საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა
                 მუხლი 3. ინსტრუქციები,ბრძანებებიდა მითითებები
                 მუხლი 4.ვადების განსაზღვრა
                 მუხლი 5.ხანდაზმულობის ვადა
                 მუხლი 6.გადასახადის ცნება
                 მუხლი 7.საქართველოს საგადასახადო სისტემა
                 მუხლი 8.საქართველოს საგადასახადო სისტემის პრინციპები
                 მუხლი 9.გადასახადის სახეები
                 მუხლი 10. გადასახადების დაწესების, შემოღების, შეცვლისა და გაუქმების სამართლებრივი საფუძვლები


             თავი II საგადასახადო კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები


                 მუხლი 11. ამ კოდექსის ტერმინებისა და ცნებების გამოყენების არეალი
                 მუხლი 12. ამ კოდექსში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
                 მუხლი 13. ეკონომიკური საქმიანობა
                 მუხლი 14. საქველმოქმედო საქმიანობა
                 მუხლი 15. რელიგიური საქმიანობა
                 მუხლი 16.დაქირავებით მუშაობა
                 მუხლი 17. საქონელი
                 მუხლი 18. მომსახურება
                 მუხლი 19. ფინანსური მომსახურება
                 მუხლი 20. საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა
                 მუხლი 21. ლიზინგი (ფინანსური იჯარა)
                 მუხლი 22. გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის  საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის პრინციპები
                 მუხლი 23. ურთიერთდამოკიდებული პირები
                 მუხლი 24. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი

II კარი. საწარმოები, ორგანიზაციები, ფიზიკური პირები, გადასახადის გადამხდელები, საგადასახადო აგენტები (მუხლი 25–44)

                  თავი III საწარმოები, ორგანიზაციები, ფიზიკური პირები

                 მუხლი 25. საწარმო
                 მუხლი 26. საქართველოს საწარმო და უცხოური საწარმო
                 მუხლი 26-1. საერთაშორისო ფინანსური კომპანია
                 მუხლი 26-2. თავისუფალი საწყობის საწარმო
                 მუხლი 26-3. საერთაშორისო საწარმო 
                 მუხლი 27. საწარმოს საქმიანობის ადგილი
                 მუხლი 28. საწარმოს მართვის ადგილი
                 მუხლი 29. მუდმივი დაწესებულება
                 მუხლი 30. ორგანიზაცია
                 მუხლი 31. საბიუჯეტო ორგანიზაცია
                 მუხლი 32. საქველმოქმედო ორგანიზაცია
                 მუხლი 33. რელიგიური ორგანიზაცია
                 მუხლი 34. რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები
                 მუხლი 35. ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილი და ფაქტობრივად ყოფნის ადგილიმუხლი
                 მუხლი 36. მეწარმე ფიზიკური პირი
                 მუხლი 37. მეწარმე ფიზიკური პირის საქმიანობის ადგილი

                     თავი IV გადასახადის გადამხდელები, საგადასახადო აგენტები

                 მუხლი 38. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი
                 მუხლი 39. გადასახადის გადამხდელთა უფლებები
                 მუხლი 40. გადასახადის გადამხდელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა
                 მუხლი 41. გადასახადის გადამხდელთა ვალდებულებები
                 მუხლი 42. საგადასახადო აგენტთა ვალდებულებები
                 მუხლი 43. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის წარმომადგენელი
                 მუხლი 44. მიმოწერა გადასახადის გადამხდელს/საგადასახადოაგენტს ან სხვა ვალდებულ პირსა და საგადასახადო ორგანოს შორის

III კარი. გადასახადის გადამხდელთათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა (მუხლი 45–56)

                      თავი V გადასახადის გადამხდელთათვის ინფორმაციის მიწოდება

                 მუხლი 45. ვალდებულებების დამდგენ ურთიერთობათა განხორციელება წერილობითი ფორმით
                 მუხლი 46. საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის/საგადასახადო აგენტისათვის, სხვა ვალდებული               პირისათვის შეტყობინების გაგზავნა
                 მუხლი 47. წერილობითი განმარტება საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენებასთან დაკავშირებით


                      თავი VI საქართველოს საგადასახადო ორგანოები და მათი ძირითადი ფუნქციები


                 მუხლი 48. საქართველოს საგადასახადო ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
                 მუხლი 49. საქართველოს საგადასახადო ორგანოები
                 მუხლი 50. საქართველოს საგადასახადო ორგანოების ძირითადი ფუნქციები

                    თავი VII საგადასახადო ორგანოების უფლებები და ვალდებულებები

                 მუხლი 51. საგადასახადო ორგანოების უფლებები
                 მუხლი 52. საგადასახადო ორგანოების ვალდებულებები
                 მუხლი 53. უფლებამოსილების დელეგირება
                 მუხლი 54. ამოღებულია (29.12.2006. N4255 ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან)
                 მუხლი 55. ამოღებულია (29.12.2006. N4255 ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან)
                 მუხლი 56. ამოღებულია (29.12.2006. N4255 ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან)

IV კარი. საგადასახადო ვალდებულება (მუხლი 57–92)

                      თავი VIII საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულების წესი

                 მუხლი 57. საგადასახადო ვალდებულება
                 მუხლი 58. გადასახადით დასაბეგრი მართლსაწინააღმდეგო შემოსავალი ან ოპერაცია
                 მუხლი 59. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება
                 მუხლი 60. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციისას
                 მუხლი 61. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება საწარმოს/ორგანიზაციის რეორგანიზაციისას
                 მუხლი 62. გარდაცვლილი, უგზო-უკვლოდ დაკარგული ან ქმედუუნარო ფიზიკური პირის საგადასახადო ვალდებულების შესრულებ

                 მუხლი 63. საგადასახადო ვალდებულების შესრულების წესი

                 მუხლი 64. საგადასახადო პერიოდი
                 მუხლი 65. გადასახადისაგან განთავისუფლება და საგადასახადო შეღავათი
                 მუხლი 66. გადასახადის გადახდის ვადები
                 მუხლი 67. გადასახადების გადახდის წესი
                 მუხლი 68. გადასახადის თანხების დარიცხვა
                 მუხლი 69. გადასახადის გადახდის ადგილი
                 მუხლი 70. ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების ვალდებულებანი
                 მუხლი 71. ზედმეტად გადახდილი გადასახადის თანხის დაბრუნება
                 მუხლი 72. საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების ქვეანგარიშზე თანხების აკუმულირება
                 მუხლი 73. ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხების აღრიცხვა
                 მუხლი 74. გადასახადების მიხედვით დავალიანებათა დაფარვის წესი


                      თავი IX ამოღებულია (11.07.2007. N5280)


                      თავი X „საგადასახადო მოთხოვნა,“ „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა“ და მათი შესრულება

                 მუხლი 80. „საგადასახადო მოთხოვნა“
                 მუხლი 81. „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა“
                 მუხლი 82. „საგადასახადო მოთხოვნისა“ და „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის“ შესრულება
                 მუხლი 83. „საგადასახადო მოთხოვნისა“ და „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის“ შეწყვეტა


                    თავი XI საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

                 მუხლი 84. საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
                 მუხლი 84–1. საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შეჩერება
                 მუხლი 85. საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა
                 მუხლი 86. მესამე პირის მფლობელობაში არსებულ ქონებაზე გადახდევინების მიქცევა
                 მუხლი 87. ქონებაზე ყადაღის დადება
                 მუხლი 88. ყადაღადადებული ქონების რეალიზაცია
                 მუხლი 89. საბანკო ანგარიშიდან გადასახადის, საურავისა და ჯარიმის თანხების ჩამოწერა
                 მუხლი 90. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის სალაროდან ნაღდიფულადი სახსრების ამოღება
                 მუხლი 91. ცრუმაგიერი მფლობელობა
                 მუხლი 92. გადასახადების მიხედვით ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა

                    თავი IX1.  საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას  განსაკუთრებული პირობების შემოღება

                  მუხლი 79-1. საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას   განსაკუთრებული პირობების მოქმედების ვადა
                  მუხლი 79-2. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას   საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის  გადავადება
                  მუხლი 79-3. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას გადასახადის   გადახდის გადავადება
                  მუხლი 79-4. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას მიმდინარე   გადასახდელების გადახდის ვალდებულების გადავადება
                  მუხლი 79-5. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას   განადგურებული და დაზიანებული ქონების ჩამოწერის  უფლება

V კარი. საგადასახადო ანგარიშგება (მუხლი 93–97(2))

                      თავი XII გადასახადითდასაბეგრიობიექტებისაღრიცხვადასაგადასახადოანგარიშგება


                  მუხლი 93.გადასახადით დასაბეგრი ობიექტების აღრიცხვა
                  მუხლი 94. ზოგიერთი სახის საქმიანობის აღრიცხვა
                  მუხლი 95.საგადასახადო დეკლარაცია
                  მუხლი 96.საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელება
                  მუხლი 97. საგადასახადო დეკლარაციაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანა  


                      თავი XII1. მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენება (27.12.2005. N2546)

                  მუხლი 97–1. საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულება
                  მუხლი 97–2. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკონტროლო-სალარო აპარატებისგამოყენებისას

VI კარი. საგადასახადო კონტროლი (მუხლი 98-122)

                      თავი XIII ძირითადი დებულებანი


                  მუხლი 98. საგადასახადო კონტროლის ზოგადი დებულებანი
                  მუხლი 99. საგადასახადო კონტროლის განხორციელება


                       თავი XIV მიმდინარე კონტროლის პროცედურები

                   მუხლი 100. სახელმწიფო რეგისტრაცია და გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა
                   მუხლი 101. გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
                   მუხლი 102. გადასახადის გადამხდელისაგან ინფორმაციის მოთხოვნა
                   მუხლი 103. საბანკო ანგარიშების გახსნისას ბანკების მიერ ინფორმაციის წარდგენა
                   მუხლი 104. ცალკეულ შემთხვევაში დაბეგვრის ობიექტის, დაბეგვრასთან დაკავშირებული ობიექტისა და საგადასახა ვალდებულების        განსაზღვრა
                   მუხლი 105. ზოგადი ანალიტიკური პროცედურები


                      თავი XV გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაზე დაკვირვების საგადასახადო კონტროლის პროცედურები

                  მუხლი 106. ზოგადი დებულებანი გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაზე დაკვირვების საგადასახადო კონტროლის პროცედურებთან დაკავშირებით
                  მუხლი 107.ქრონომეტრაჟის ჩატარების წესი
                  მუხლი 108. საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვა
                  მუხლი 109.დათვალიერება
                  მუხლი 110.ინვენტარიზაცია
                  მუხლი 110–1. საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვისკონტროლი


                      თავი XVI საგადასახადო შემოწმება

                 მუხლი 111. საგადასახადო შემოწმების სახეები
                 მუხლი 112. კამერალური საგადასახადო შემოწმება
                 მუხლი 113. გასვლითი საგადასახადო შემოწმება
                 მუხლი 114. გადაუდებელი საკონტროლო გასვლითი საგადასახადო შემოწმება
                 მუხლი 115. გასვლითი საგადასახადო შემოწმების ჩატარების მიზნით საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირის დაშვება ტერიტორიებზე ან/და შენობა-ნაგებობებში
                 მუხლი 116. ექსპერტიზა
                 მუხლი 117. სპეციალისტის მოწვევა
                 მუხლი 118. სპეცილისტის ან/და ექსპერტის კომპენსაცია
                 მუხლი 119. საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას შედგენილი ოქმის ზოგადი მოთხოვნები
                 მუხლი 120. საგადასახადო შემოწმების აქტი
                 მუხლი 121. საგადასახადო შემოწმების მასალების განხილვის შედეგებზე გადაწყვეტილების გამოტანა
                 მუხლი 122. საგადასახადო საიდუმლოება

VII კარი. საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა (მუხლი 123-144)

                    თავი XVII საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის ზოგადი დებულებანი

                 მუხლი 123. საგადასახადო სამართალდარღვევის ცნება
                 მუხლი 124. საგადასახადო პასუხისმგებლობის სუბიექტები
                 მუხლი 125. საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის ზოგადი პრინციპები
                 მუხლი 126. საგადასახადო სანქცია
                 მუხლი 127. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება
                 მუხლი 128. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმეზე საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებული ბრძანების ან სხვა გადაწყვეტილების გასაჩივრება


                     თავი XVIII საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა

                 მუხლი 129. საურავი
                 მუხლი 130. საგადასახადო ორგანოში სახელმწიფო რეგისტრაციის ან/და გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე დადგომის წესის დარღვევა
                 მუხლი 131. საგადასახადო დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენა
                 მუხლი 132. გადასახადების შემცირება
                 მუხლი 133. შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების აღრიცხვის წესის დარღვევა
                 მუხლი 134. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობა
                 მუხლი 135. საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას
                 მუხლი 136. ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის, სარგებლობის ან/და განკარგვის წესის დარღვევა
                 მუხლი 137. საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობა
                 მუხლი 138. გადასახადის არასწორი ჩათვლა ან დაბრუნება
                 მუხლი 139. მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევა
                 მუხლი 140. დღგ-ისათვის გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა
                 მუხლი 141. გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების შესრულების ვადის დარღვევა
                 მუხლი 142. ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევა და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა
                 მუხლი 142-1. საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის ნებადართული ნორმის გადამეტება

                 მუხლი 142-2. ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ საფონდო   ბირჟისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება (26.12.2008  N 871. ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
                 მუხლი 143. დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება (გადაზიდვა) და აღურიცხავობა
                 მუხლი 144. სხვა ჯარიმები        

VIII კარი. საგადასახადო დავა (მუხლი 145-161)

                       თავი XIX საგადასახადო დავის განხილვის საერთო წესი

                 მუხლი 145. საგადასახადო დავის დაწყების საფუძველი
                 მუხლი 146. საგადასახადო დავის გადაწყვეტის ფორმები და ზოგადი წესები
                 მუხლი 147. საგადასახადო დავის დაწყების წესი
                 მუხლი 148. სადავო თანხის გადახდის ვალდებულების შეჩერება
                 მუხლი 149. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საჩივარი და შეტყობინება
                 მუხლი 150. „საგადასახადო მოთხოვნის“ შესრულების უზრუნველყოფა
                 მუხლი 151. საგადასახადო ორგანოს შესაგებელი
                 მუხლი 152. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის უფლებამოსილება საგადასახადო ორგანოს შესაგებლის მიღების ან დადგენილ ვადაში მისი მიუღებლობის შემდეგ


                      თავი XX საგადასახადო დავის განხილვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში

                 მუხლი 153. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის განხილვის მიზანი და მისი განმხილველი ორგანოები
                 მუხლი 154. საგადასახადო ორგანოს ვალდებულება საჩივრის ან „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის“ მიღებისას
                 მუხლი 155. საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება
                 მუხლი 156. საგადასახადო დავის განხილვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში
                 მუხლი 157. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების გასაჩივრება
                 მუხლი 158. საბჭო, საბჭოს სხდომა და რეგლამენტი
                 მუხლი 159. საბჭოს გადაწყვეტილება
                 მუხლი 160. საბჭოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლა და მისი გასაჩივრება
                 მუხლი 161. სასამართლოს მიერ საგადასახადო დავის განხილვა


                       თავი XXI ამოღებულია (22.04.2005. N1414)

IX კარი. საშემოსავლო და მოგების გადასახადები (მუხლი 165-219)

                      თავი XXII საშემოსავლო გადასახადი


                 მუხლი 165. გადასახადის გადამხდელი
                 მუხლი 166. დაბეგვრის ობიექტი
                 მუხლი 167. გადასახადის განაკვეთი
                 მუხლი 168. გადასახადისაგან განთავისუფლება


                      თავი XXIII მოგების გადასახადი

                 მუხლი 169. გადასახადის გადამხდელი
                 მუხლი 170. დაბეგვრის ობიექტი
                 მუხლი 171. გადასახადის განაკვეთი
                 მუხლი 172. გადასახადისაგან განთავისუფლება


                     თავი XXIV ერთობლივი შემოსავალ

                მუხლი 173. ერთობლივი შემოსავალი
                მუხლი 174. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
                მუხლი 175. ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები,რომლებიც დაკავშირებული არ არის დაქირავებით მუშაობასთან
                მუხლი 176. სხვა შემოსავლები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული დაქირავებით მუშაობასთან და ეკონომიკურ საქმიანობასთან


                      თავი XXV გამოქვითვები და ზარალი

                 მუხლი 177. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
                 მუხლი 178. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება
                 მუხლი 179. პროცენტების გამოქვითვის შეზღუდვა
                 მუხლი 180. უიმედო ვალების გამოქვითვა
                 მუხლი 181. სარეზერვო ფონდებში გადარიცხვების გამოქვითვა
                 მუხლი 182. სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯების გამოქვითვა
                 მუხლი 183. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები ძირითად საშუალებათა მიხედვით
                 მუხლი 184. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა
                 მუხლი 185. წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის შეზღუდვა
                 მუხლი 186. საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობის თანხის გამოქვითვა
                 მუხლი 187. სადაზღვევო შენატანების ხარჯების გამოქვითვა
                 მუხლი 188. გეოლოგიური კვლევებისა და ბუნებრივი რესურსების მოპოვების  მოსამზადებელი მომსახურების ხარჯები
                 მუხლი 189. არამატერიალური აქტივების ხარჯები
                 მუხლი 190. გადასახადებისა და ჯარიმების გამოქვითვის  შეზღუდვა
                 მუხლი 191. ზარალი ქონების რეალიზაციისას
                 მუხლი 192. ზარალის გადატანა
                 მუხლი 192-1. უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩათვლა (14.03.2008. N54911 )
                 მუხლი 192-2. ზარალის გადატანის ვადის გაგრძელება (15.07.08 N206)


                         თავი XXVI ამოღებულია (14.03.2008. N5911)


                         თავი XXVII შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

                 მუხლი 195. დივიდენდების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
                 მუხლი 196. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
                 მუხლი 197. არარეზიდენტთა შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან


                         თავი XXVIII საგადასახადო აღრიცხვის წესები


                 მუხლი 198. საგადასახადო წელი
                 მუხლი 199. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები
                 მუხლი 200. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა საკასო მეთოდით
                 მუხლი 201. საკასო მეთოდით შემოსავლების მიღების მომენტი
                 მუხლი 202. საკასო მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი
                 მუხლი 203. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა დარიცხვის მეთოდით
                 მუხლი 204. დარიცხვის მეთოდით შემოსავლების მიღების მომენტი
                 მუხლი 205. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი
                 მუხლი 206. თანამფლობელობა
                 მუხლი 207. შემოსავლები და გამოქვითვები გრძელვადიანი კონტრაქტების მიხედვით
                 მუხლი 208. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის წესი
                 მუხლი 209. კომპენსირებული გამოქვითვები და რეზერვების შემცირება
                 მუხლი 210. მოგება და ზარალი აქტივების მიწოდებისას
                 მუხლი 211. აქტივების ღირებულება
                 მუხლი 212. მოგების ან ზარალის აუღიარებლობა
                 მუხლი 213. ლიკვიდაცია
                 მუხლი 214. პარტნიორის წილის (აქციების) სანაცვლოდ გადაცემული აქტივების ღირებულების განსაზღვრის წესი
                 მუხლი 215. იურიდიული პირის რეორგანიზაცია
                 მუხლი 216. ამოღებულია (14.03.2008. N5911)


                            თავი XXIX გადასახადების ადმინისტრირების წესები

                 მუხლი 217. დეკლარაციის წარდგენა
                 მუხლი 218. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
                 მუხლი 219. გადასახადის მიმდინარე გადასახდელები

X კარი. დამატებული ღირებულების გადასახადი (მუხლი 220-252(1))

                              თავი XXX ზოგადი დებულებანი

                  მუხლი 220. გადასახადის გადამხდელი
                  მუხლი 221. სავალდებულო რეგისტრაცია
                  მუხლი 222. ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია
                  მუხლი 223. რეგისტრაცია
                  მუხლი 224. რეგისტრაციის გაუქმება


                               თავი XXXI დაბეგვრის ობიექტი


                  მუხლი 225. დაბეგვრის ობიექტი
                  მუხლი 226. საწარმოს მიწოდების დაბეგვრა


                                თავი XXXII დასაბეგრი ოპერაციის და დასაბეგრი იმპორტის განსაზღვრა


                  მუხლი 227. დასაბეგრი ოპერაციის თანხა
                  მუხლი 228. დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირება
                  მუხლი 229. დასაბეგრი იმპორტის თანხა


                               თავი XXXIII გადასახადისაგან გათავისუფლება
                  მუხლი 230.გადასახადისაგან გათავისუფლება


                               თავი XXXIV ნულოვანი განაკვეთით დასაბეგრი ოპერაციები

                  მუხლი 231. საქონლის ექსპორტის დაბეგვრა
                  მუხლი 232. საქონლის/მომსახურების დაბეგვრა, რომელიც განკუთვნილია უცხოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ოფიციალური სარგებლობისათვის
                  მუხლი 233. საერთაშორისო გადაზიდვების დაბეგვრა
                  მუხლი 234. საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის ოქროს მიწოდების დაბეგვრა
                  მუხლი 235. ტუროპერატორული მომსახურების გაწევის დაბეგვრა
                  მუხლი 236. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავების საბაჟო რეჟიმში მოქცეული საქონლის (გადამუშავების პროდუქტის ან გადაუმუშავებელი საქონლის) საქართველოს ტერიტორიიდან გატანის დაბეგვრა
                  მუხლი 236-1. თბოელექტროსადგურებისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების დაბეგვრა (26.12.2008. N881ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან)
                  მუხლი 237. ელექტროენერგიის მიწოდების, აგრეთვე გადაცემის ან/და დისპეტჩერიზაციის მომსახურების დაბეგვრა (7.12.2007 N5569)  ამოღებულია (27.02.2009. N1021)
                  მუხლი 237-1. უბაჟო ვაჭრობის პუნქტში საქონლის/მომსახურების მიწოდების დაბეგვრა


                          თავი XXXV დასაბეგრი ოპერაციის დრო, ადგილი და სპეციალური წესები


                  მუხლი 238. დასაბეგრი ოპერაციის დრო
                  მუხლი 239. საქონლის მიწოდების ადგილი
                  მუხლი 240. მომსახურების გაწევის ადგილი
                  მუხლი 241. უკუდაბეგვრა
                  მუხლი 241-1. საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული, იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის დაბეგვრა
                  მუხლი 242. იმპორტის დრო
                  მუხლი 243. შერეული ოპერაციები
                  მუხლი 244. აგენტის ოპერაციები


                                თავი XXXVI გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი

                   მუხლი 245. დღგ-ის განაკვეთები
                   მუხლი 246. დასაბეგრი ბრუნვიდან ბიუჯეტში შესატანი დღგ
                   მუხლი 247. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა
                   მუხლი 248. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა


                                თავი XXXVII გადასახადის დეკლარირება და საანგარიშო პერიოდი


                   მუხლი 249. დეკლარაციის წარდგენა და დღგ-ის გადახდა
                   მუხლი 250. დღგ-ის საანგარიშო პერიოდი
                   მუხლი 251. ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება საანგარიშო პერიოდში დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის დარიცხული დღგ-ის თანხაზე გადამეტების შემთხვევაში
                   მუხლი 252. დღგ-ის ჩათვლა ან დაბრუნება გრანტებით შეძენილ საქონელზე
                   მუხლი 252-1. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში შეძენილ საქონელზე გადახდილი დღგ-ის თანხის დაბრუნება

XI კარი. აქციზი (მუხლი 253-265)

                                    თავი XXXVIII აქციზი


                    მუხლი 253. აქციზის გადამხდელი
                    მუხლი 254. დაბეგვრის ობიექტი
                    მუხლი 255. დასაბეგრი ოპერაცია
                    მუხლი 255-1.საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში მოქცეული იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის დაბეგვრა
                    მუხლი 256. აქციზით დასაბეგრი ოპერაციისა და იმპორტის მოცულობის (თანხის) განსაზღვრა
                    მუხლი 257. დასაბეგრი ოპერაციისა და დასაბეგრი იმპორტის დრო
                    მუხლი 258. აქციზის განაკვეთები
                    მუხლი 259. ექსპორტის დაბეგვრა
                    მუხლი 259-1. უბაჟო ვაჭრობის პუნქტში საქონლის მიწოდების დაბეგვრა
                    მუხლი 260. საწარმოო რესურსებზე ჩასათვლელი აქციზი
                    მუხლი 261. აქციზის გადახდის წესი
                    მუხლი 262. დეკლარაციის წარდგენა
                    მუხლი 263. აქციზური მარკები
                    მუხლი 264. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
                    მუხლი 265. აქციზისაგან გათავისუფლება

XII კარი. ამოღებულია (2008 წლის 1 იანვრიდან 11.07.2007. N5280)

XII (1)კარი. საბაჟო გადასახადი (მუხლი 270(1)-270(5))

                               თავი XXXIX1 საბაჟო გადასახადი


                    მუხლი 270-1. გადასახადის გადამხდელი
                    მუხლი 270-2. დაბეგვრის ობიექტი
                    მუხლი 270-3. გადასახადის განაკვეთები
                    მუხლი 270-4. გადასახადის დარიცხვისა და გადახდის წესი
                    მუხლი 270-5. გადასახადისაგან გათავისუფლება

XIII კარი. ადგილობრივი გადასახადები (მუხლი 271-276)

                              თავი XL ქონების გადასახადი

                    მუხლი 271. გადასახადის გადამხდელი
                    მუხლი 272. დაბეგვრის ობიექტი
                    მუხლი 273. გადასახადის განაკვეთები
                    მუხლი 274. გადასახადის გამოანგარიშების წესი
                    მუხლი 275. გადასახადის გადახდისა და ანგარიშგების წესი
                    მუხლი 276. გადასახადისაგან გათავისუფლება

                              თავი XLI ამოღებულია(29.12.2006. N4247 ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან)

XIII (1) კარი. საგადასახადო სესხი (მუხლი 280 (1))

                               თავი XL1 საგადასახადო სესხი
                    მუხლი 280-1. საგადასახადო სესხი

XIVკარი. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი (მუხლი 281-282)

                              თავი XLII გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

                    მუხლი 281. გარდამავალი დებულებანი
                    მუხლი 282. დასკვნითი დებულებანი